FAQ 1.0

RAI - interRAI

Het Resident Assessment Instrument (RAI) werd op het einde van de jaren 1980 in de Verenigde Staten ontwikkeld ...

... om de gezondheids- en welzijnssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring te realiseren. Pas nadien werden de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de andere zorgsectoren ontwikkeld. Chronisch ziek of afhankelijk zijn veronderstelt dat men beroep kan doen op diensten in verschillende zorgsettings op hetzelfde moment of op al dan niet opeenvolgende tijdstippen. Om tegemoet te komen aan de integratie van deze verschillende diensten werden in april 2005 na een complex herstructureringsproces de nieuwe op elkaar afgestemde interRAI-beoordelingsinstrumenten (Integrated Suite of Assessment Instruments) door interRAI vrijgegeven. De interRAI-beoordelingsinstrumenten helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de capaciteiten van de cliënt. De beoordelingsinstrumenten stellen de gebruikers in staat het functioneren, de gezondheid, de sociale steun en het gebruik van diensten van de cliënt te beoordelen. Bepaalde aspecten van de items fungeren hierbij als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s. De zorgdoelen in de verschillende CAP’s variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke CAP bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren om daarna de zorgverleners toe te laten op een flexibele en autonome manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de interRAI-beoordelingsinstrumenten vooral mikken op de aanwezige competenties van de cliënten en veel minder op wat de cliënten niet (meer) kunnen (deficits). De CAP’s hebben deze competentieregel als basis. CAP’s zijn immers (zorg)richtlijnen voor een potentieel van aanpassing of verbetering. Ze informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren en ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is. Top

Wat betekenen de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de residentiële zorg, de thuiszorg, ...?

InterRAI biedt evaluatie-, zorgplannings- en zorgbeleidsmogelijkheden vertrekkend vanuit een gesystematiseerde observatie van gebruikersbehoeften. Vanuit ingevulde scores wordt een output gegenereerd die betrekking heeft op de individuele zorgplanning (de CAP's en ingebouwde zorgschalen), op de kwaliteit van zorg geleverd in eenheden en voorzieningen, en op aspecten van het afdelings- en voorzieningsbeleid (inzet van manpower, benuttingscapaciteit, zorgbelasting, …). Tenslotte stelt de gehanteerde methodologie afdelingen en voorzieningen in staat, onderlinge vergelijkingen op te zetten. Samenvattend is het een instrument dat op het niveau van de zorgvloer, de afdelingen en de voorzieningen, op de reële zorgbehoeften van de gebruikers gebaseerde gegevens aanlevert en verheldert die inzetbaar zijn bij het aansturen van de directe zorg, de organisatie van de afdelingen en het voorzieningsbeleid. Top

Wat zijn de interRAI-beoordelingsinstrumenten niet?

De interRAI-beoordelingsinstrumenten verzamelen, groeperen, organiseren en verhelderen. Ze zijn geen (elektronisch) zorgdossier of automatische zorgplanner. Ze signaleren mogelijke problemen en geven een aantal mogelijke guidelines en protocols om die problemen aan te pakken. De keuze van de auteurs is expliciet om de gebruikers en zorgorganisaties de maximale autonomie te laten in hun zorgaanbod als reactie op de gedetecteerde zorgbehoefte. Top

In hoeverre zijn de interRAI-beoordelingsinstrumenten een cliëntvolgsysteem?

Op een systematisch manier worden veranderingen in de zorgbehoefte van de cliënt opgevolgd door herbeoordelingen op regelmatige basis uit te voeren. Tevens kan ieder lid van het interdisciplinair team bij een wezenlijke verandering in de zorgvraag om een tussentijdse herbeoordeling vragen. Deze werkwijze biedt bovendien het grote voordeel dat daardoor een betere integratie van de verschillende diensten mogelijk wordt gemaakt. Wanneer iemand vanuit de thuiszorg naar het ziekenhuis en vandaar eventueel naar de residentiële zorg gaat, dan kan de informatie over die persoon worden uitgewisseld. Top

Hoe worden de zorgverleners geholpen door de interRAI-beoordelingsinstrumenten?

De interRAI-beoordelingsinstrumenten helpen de zorgverleners van het verzorgingstehuis, de thuiszorg, … om via vastgestelde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt. Vanuit de verkregen informatie kan vervolgens een zorgplan worden opgesteld. Dit helpt daarenboven om de vastgestelde doelen in het zorgplan te evalueren en het nadien bij te stellen. De interRAI-beoordelingsinstrumenten helpen de zorgverleners "holistisch" te kijken naar de cliënt. Top

Welke CAP's zijn relevant voor de verschillende zorgsettings?

Lijst met CAP's per setting. Top

Wat betekent de activering van de CAP's?

De CAP's hebben een "signaalfunctie". Ze willen zowel de mogelijke als de actuele problemen signaleren zodat deze verder kunnen worden geëvalueerd in functie van het zorgplan wanneer de cliënt er baat kan bij hebben Zie CAP-triggers. Top

BelRAI

BelRAI is een pilootproject voor een uniforme en online registratie van interRAI-gegevens en maakt op die manier het gebruik van de interRAI-beoordelingsinstrumenten in de verschillende zorgsettings mogelijk.

Om een interdisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen alle, soms uiteenlopende, meningen van verschillende gebruikers (zorgverleners) voor één bepaalde cliënt door het systeem geregistreerd en nadien bewaard worden. Na het beantwoorden van alle vragen in de verschillende items van het interRAI-beoordelingsinstrument en het overlopen van de meningsverschillen tussen de gebruikers onderling, kan de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten door het systeem laten berekenen. De gegenereerde, transparante potentiële probleemgebieden en guidelines kunnen uiteindelijk op een autonome manier worden gebruikt door gebruikers in verschillende zorgsettings bij het realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring. Top

Recht van inzage en correctie.

Overeenkomstig de Wet Patiëntenrechten (Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) hebben personen het recht van inzage en correctie van hun in BelRAI bewaarde gegevens. Dit laatste houdt in dat zij indien nodig alle mogelijks onjuiste en/of onvolledige persoonlijke gegevens kosteloos kunnen laten verbeteren. Een cliënt heeft het recht om zijn gegevens in BelRAI in te zien via zijn cliëntbeheerder. Wanneer de cliënt wordt vertegenwoordigd (bijv. bij wils- of handelingsonbekwaamheid) kan alleen de vertegenwoordiger aan de cliëntbeheerder inzage vragen van de betrokken gegevens.

Tevens kan de cliëntbeheerder al dan niet op vraag van de cliënt nakijken welke gebruikers van het BelRAI-systeem toegang hebben tot de gegevens van de cliënt. In de toekomst zou de cliënt dit ook zelf kunnen doen. De cliënt kan ook altijd beslissen om - via zijn cliëntbeheerder - bepaalde gebruikers of gebruikerscategorieën (uitgezonderd de beroepsbeoefenaars in de zin van KB78) de toegang tot zijn gegevens te ontzeggen. Top

Wat is een veiligheidsconsulent?

Met het oog op de correcte toepassing en naleving van het privacy- en veiligheidsbeleid in BelRAI worden veiligheidsconsulenten aangeduid:

 • De algemene veiligheidsconsulent voor de hele BelRAI-applicatie:
  • Is aangesteld door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na machtiging verleend door de CBPL of Belgische privacycommissie;
  • Controleert of alle technische maatregelen zijn genomen om het globale privacy- en veiligheidsbeleid af te dwingen.
 • Een veiligheidsconsulent binnen elke individuele groep (organisatie, ziekenhuis, samenwerkingsverband of setting) in BelRAI:
  • Is aangesteld door het management van de groep na machtiging verleend door de veiligheidsconsulent van de hogerliggende groep. Bij het ontbreken van een hogerliggende groep wordt de machtiging verleend door de algemene veiligheidsconsulent van BelRAI.
  • Kijkt toe op de strikte naleving van het privacybeleid in de betrokken groep en kan onder andere de toegangslogs nakijken om eventueel misbruik vast te stellen. Hij of zij mag echter geen beheerder van een groep zijn en geen toegang hebben tot individuele dossiers van cliënten. Organisaties die al een veiligheidsconsulent hebben, bijv. ziekenhuizen, kunnen deze consulent de bijkomende opdracht geven te waken over de veiligheid van het BelRAI-systeem.

Zie Veiligheidsconsulenten voor allerhande pdf's over basisbeginselen privacy en gezondheidszorg, BelRAI en privacybescherming, ... Top

Wat is een log?

Alle acties die ingelogde gebruikers uitvoeren in verband met cliënten worden gelogd. Deze logs kunnen worden geraadpleegd om eventuele inbreuken op de privacy na te gaan en zullen 30 jaar worden bewaard.

De volgende acties worden gelogd in de BelRAI-databank:

 • alle acties van gebruikers die invloed kunnen hebben op de privacy van de cliënten;
 • alle acties die de toegang aanpassen van gebruikers tot cliënten, soorten informatie of beoordelingsinstrumenten;
 • aanpassingen aan het instrument.
De volgende tools op basis van de logs zijn beschikbaar om mogelijk misbruik te detecteren:
 • per cliënt: alle gelogde gebruikersacties die op deze cliënt betrekking hebben (alleen toegankelijk voor de cliëntbeheerder);
 • per beoordelingsinstrument: alle gelogde acties die met deze beoordeling verband houden (alleen toegankelijk voor de beoordelingsverantwoordelijke);
 • per gebruiker/zorgverlener: alle gelogde acties van deze gebruiker (alleen toegankelijk voor de gebruiker);
 • per groep: alle gelogde acties die rechtstreeks met deze groep verband houden (alleen toegankelijk voor de groepsbeheerder).

De loggings zelf worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Bovendien moeten ze buiten het BelRAI-systeem worden bewaard.

Daarnaast is er een uitgebreider overzicht van logs voor de veiligheidsconsulenten:

 • overzicht van alle gelogde acties in BelRAI (alleen toegankelijk voor de algemene BelRAI-veiligheidsconsulent);
 • overzicht van specifieke gelogde acties m.b.t. toegangsrechten: aanpassing toegangsrechten in matrices, aanpassing instrument inhoud via CMS (Content Management System), mislukte login-pogingen (“not autorized”) waarvoor gebruiker onbekend is (alleen toegankelijk voor de algemene BelRAI-veiligheidsconsulent);
 • overzicht van alle gelogde acties relevant voor een bepaalde groep: d.w.z. alle gelogde acties die rechtstreeks met die groep verband houden, alle gelogde acties van alle gebruikers in die groep, alle gelogde acties die betrekking hebben op cliënten, leden van die groep, en alle gelogde acties i.v.m. vragenlijsten/beoordelingen van die cliënten (alleen toegankelijk voor de veiligheidsconsulent van die groep).
Top

Welke zijn de veiligheidsmaatregelen in BelRAI?

Door eHealth wordt garandeerd dat alleen erkende zorgverleners toegang kunnen krijgen tot de BelRAI-webtoepassing om zorggegevens over cliënten met elkaar uit te wisselen. Daardoor wordt het gedeelde beroepsgeheim tussen zorgverleners verzekerd: alleen mensen die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim kunnen op het BelRAI-systeem (Wet Verwerking Persoonsgegevens meer bepaald de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" en gewijzigd door de "Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens").

Het BelRAI-beveiligingssysteem werkt op basis van een aantal beveiligingsfilters die na elkaar worden toegepast om te bepalen of een gebruiker al dan niet toegang heeft tot bepaalde gegevens op de website. Deze filters bepalen achtereenvolgens of de gebruiker toegang heeft tot

 • het BelRAI-systeem;
 • een cliënt (belangrijke rol van de cliëntbeheerder en de groepsbeheerder);
 • bepaalde functies via de toegangsmatrices in het systeem.

Toegangsmatrices bepalen ondermeer

 • welke rollen in het systeem toegang hebben tot bepaalde functies zoals definitieve antwoorden op de beoordelingsinstrumenten bekijken, resultaten zonder deelname bekijken, cliënten aanmaken, groepen aanmaken, ...;
 • welke rollen gebruikers met andere rollen mogen aanmaken in het BelRAI-systeem waardoor wordt vermeden dat gebruikers zichzelf of anderen onrechtmatig hogere toegangsrechten toekennen dan hun rol in het zorgproces toelaat;
 • welke rollen in het systeem toegang hebben tot bepaalde soorten informatie (sociaal, medisch, ...) geclusterd in zogenaamde “vraagtypes”).

De gegevens van de cliënt die via het BelRAI-systeem worden uitgewisseld tussen de verschillende gebruikers - die gemachtigd zijn erover te beschikken - worden versleuteld (SSL/HTTPS) waardoor het voor een buitenstaander onmogelijk is om te weten welke gegevens worden verstuurd. De gegevens van de cliënt worden in de BelRAI-databank versleuteld bewaard zodat personen die rechtstreeks toegang hebben tot de databank (bijvoorbeeld informatici die de BelRAI-webapplicatie ontwikkelen en onderhouden) via die weg geen persoonsgegevens kunnen raadplegen of aanpassen.

Tevens wordt het communicatiekanaal tussen alle gebruikers en de BelRAI-server geëncrypteerd. Alle acties die ingelogde gebruikers uitvoeren in verband met cliënten worden ook gelogd. Het BelRAI-systeem is daarbij aangepast om de loggings te beveiligen aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. De loggings worden bewaard buiten het BelRAI-systeem en ze kunnen worden geconsulteerd door veiligheidsconsulenten.

Zie Privacy Policy en Schema's toegangsbeveiliging.
Zie Veiligheidsconsulenten voor allerhande pdf's over basisbeginselen privacy en gezondheidszorg, BelRAI en privacybescherming, ... Top

ADMINISTRATIE

Wat is de concrete werkwijze in BelRAI?

Een persoon levert via een formulier meerdere basisidentificatiegegevens (naam, voornaam, enz.) aan een beroepsbeoefenaar - of in geval het een door de gemeenschappen of gewesten erkende thuiszorg- of ouderenvoorziening betreft, aan een maatschappelijk assistent in de zin van de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent - BelRAI-gebruiker, die de persoon als nieuwe cliënt in BelRAI aanmaakt en één van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg of de maatschappelijk assistent selecteert die op het informed consent formulier als cliëntbeheerder is aangeduid (bijvoorbeeld zijn huisarts). Eenmaal de gebruiker met tussenkomst van de cliëntbeheerder toegang heeft tot de toepassing, kan hij de hogervermelde persoonsgegevens aangaande zijn cliënten in de database van BelRAI integreren. Het aanmelden van de gebruiker in BelRAI verloopt via het eHealth-platform, door middel van zijn elektronische identiteitskaart (eID).

Deze lijst geeft aan welke gebruikerscategorieën (rollen) vanaf 19 oktober 2010 toegang krijgen tot de officiële BelRAI-productiesite

Het eHealth-platform zal eerst en vooral aan de hand van het identificatienummer van de sociale zekerheid van een BelRAI-gebruiker nagaan welke diens kwalificatie is volgens de gevalideerde authentieke bronnen. Hierbij wordt dus geverifieerd of het wel degelijk om een erkende arts, verpleegkundige, enz. gaat. Eenmaal deze bronnen geraadpleegd zijn en de login correct is, draagt het eHealth-platform de beschikbare informatie m.b.t. deze gebruiker aan BelRAI over. BelRAI vergelijkt deze informatie dan met zijn lijst van gemachtigde gebruikers en met de gekende functies (cliëntbeheerder, groepsbeheerder, beoordelingsverantwoordelijke dan wel eenvoudige gebruiker) van deze gebruiker om zijn toegang tot het systeem te bepalen.

De cliëntbeheerder kan dan bepalen welke gebruikers toegang hebben tot de persoonsgegevens van deze cliënt en deze laatste lid van een groep maken. Alle gemachtigde gebruikers die deelnemen aan de beoordeling en die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de cliënt, kunnen dan de vragen betreffende deze cliënt beantwoorden. Op basis van de vragenlijst zullen resultaten kunnen worden berekend en deze laatste kunnen worden geraadpleegd door iedereen die toegang heeft tot deze informatie.

Hebben toegang tot de resultaten van een beoordeling: enerzijds de deelnemers aan de beoordeling, dus de gebruikers die antwoorden hebben ingevuld, ongeacht hun rol, en anderzijds de gebruikers die niet deelnamen aan de beoordeling maar op basis van hun rol wel toegang hebben tot de resultaten.

Uiteraard moet in beide gevallen de gebruiker in de eerste plaats ook toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt hebben (het is, zoals opgemerkt, de cliëntbeheerder die daarover beslist). Top

Wat is de rol van het eHealth-platform?

Door eHealth wordt garandeerd dat alleen erkende zorgverleners toegang kunnen krijgen tot de BelRAI-webtoepassing om zorggegevens over cliënten met elkaar uit te wisselen. Daardoor wordt het gedeelde beroepsgeheim tussen zorgverleners verzekerd: alleen mensen die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim, kunnen terecht op het BelRAI-systeem.

Wanneer een zorgverlener toegang wil krijgen tot BelRAI, wordt hij eerst naar het eHealth-platform doorverwezen waarbij eHealth zorgt voor:

 1. elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit: als de zorgverlener zich aanmeldt met zijn elektronische identiteitskaart (eID) en pin code;
 2. verificatie: waarbij de kwalificatie (hoedanigheid) van de zorgverlener wordt nagegaan aan de hand van gevalideerde authentieke bronnen of gegevensbanken [1].
Hierbij wordt dus geverifieerd of de zorgverlener is wie hij beweerd te zijn en of hij wel degelijk een erkende arts, een verpleegkundige, enz. is. Pas als beide stappen met succes werden doorlopen krijgt de zorgverlener (die als “gemachtigde gebruiker” - zorgverlener - bekend is bij het eHealth-platform) toegang tot het BelRAI-systeem.

De toegangsrechten van de zorgverlener tot het systeem worden vervolgens aangepast aan de door eHealth bevestigde kwalificatie, gebruik makend van de BelRAI-toegangsmatrices.

Een zorgverlener die op BelRAI toegang kan krijgen vanuit verschillende rollen moet een keuze maken. Bijvoorbeeld indien de gebruiker arts - KB nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - en tegelijkertijd psycholoog (wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog) is, moet hij hieruit één rol kiezen. Zijn toegangsrechten en dus de functies die hij kan uitvoeren op BelRAI worden volgens die keuze bepaald. Deze functiegebaseerde toegang bepaalt voor elke zorgverlener welke acties hij mag uitvoeren op de BelRAI-website (bijv. beoordelingsinstrumenten opstarten, resultaten bekijken, een nieuwe cliënt aanmaken, enz.) en tot welke soort vraagtypes (clusters met bepaalde vragen over bijv. medisch, sociaal, gedragsgerelateerd, enz.) hij toegang heeft.

Deze lijst geeft aan welke gebruikerscategorieën (rollen) vanaf 19 oktober 2010 toegang krijgen tot de officiële BelRAI-productiesite:

 • artsen (inclusief HIBO), apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen (koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen);
 • psychologen (wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog);
 • zorgkundigen (koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen);
 • podologen (koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast);
 • diëtisten (koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast);
 • logopedisten (koninklijk besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist);
 • maatschappelijk assistenten (wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent) werkzaam in een door de gemeenschappen of gewesten erkende thuiszorg- of ouderenvoorziening, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een erkende dienst voor maatschappelijk werk;
 • ergotherapeuten (koninklijk besluit van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties);
 • masters/licentiaten in de gerontologie;
 • masters/licentiaten in de orthopedagogie;
 • bachelors in de opvoedkunde;
 • bachelors in de gezinswetenschappen;
 • bachelors in de readaptatiewetenschappen;
 • masters in de psychomotorische therapie;
 • bachelors in de toegepaste psychologie (psychologisch assistenten);
 • managers (bijvoorbeeld directeur van een rust- en verzorgingstehuis, hoofd van een thuiszorgorganisatie, hoofd van een ziekenhuis, afdelingshoofd); deze hebben enkel toegang tot geaggregeerde gegevens en niet tot individuele zorgdossiers van cliënten;
 • medewerkers van de dienst gezinszorg;
 • onderzoekers (voor statistische gegevens);
 • veiligheidsconsulenten van een organisatie;
 • algemene veiligheidsconsulent voor BelRAI;
 • systeemadministrator.

Alle gebruikers/zorgverleners van de BelRAI-database dienen in elk geval de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.

Het is belangrijk te benadrukken dat de verzamelde gegevens nooit naar het eHealth-platform worden doorgestuurd.

[#1] Gevalideerde authentieke bronnen zijn inhoudelijke gegevensbanken, beheerd door actoren in de gezondheidszorg of door hen gekozen ICT-dienstverleners. De actoren in de gezondheidszorg kunnen deze bronnen gebruiken bij de uitoefening van hun functie in de gezondheidszorg.

Zie Privacy Policy en Schema's beveiliging. Top

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens (cliënten) in BelRAI (rolgebaseerde toegang)?

Deze lijst geeft aan welke gebruikerscategorieën (rollen) vanaf 19 oktober 2010 toegang krijgen tot de officiële BelRAI-productiesite

Toegang hebben tot de gegevens van een cliënt via het eHealth-platform is slechts een eerste security filter in het BelRAI-systeem. Daarnaast is het de rol van de gebruiker/zorgverlener in het zorgproces die bepaalt wat deze gebruiker/zorgverlener met de gegevens van een cliënt kan doen in het systeem. De BelRAI-webtoepassing bepaalt de rollen die standaard toegang hebben tot bepaalde gegevens en of deze toegang eventueel kan worden veranderd voor een specifiek beoordelingsinstrument.

Elke gebruiker/zorgverlener in het systeem heeft een bepaalde rol die verbonden is met zijn/haar functie in het zorgproces. Deze rolgebaseerde toegang bepaalt voor elke gebruiker welke acties hij mag uitvoeren op de BelRAI-website (bijv. beoordelingsinstrumenten opstarten, resultaten bekijken, een nieuwe cliënt aanmaken, enz.) en tot welke soort vraagtypes (clusters met bepaalde vragen over bijv. medisch, sociaal, gedragsgerelateerd, enz.) hij standaard toegang heeft bij alle voor hem toegankelijke cliënten. Pas als een gebruiker werd aangeduid om deel te nemen aan de beoordeling van een cliënt kan hij de vragen omtrent bepaalde vraagtypes voor die specifieke cliënt ook invullen. Bij het opstarten van een beoordelingsinstrument kan indien gewenst de ingestelde standaardtoegang tot bepaalde vraagtypes voor bepaalde rollen worden veranderd.

Algemeen geldt dat de toegang tot informatie op de BelRAI-website wordt beperkt volgens het "need to know" principe. De gebruikers van de BelRAI-toepassing hebben daardoor enkel toegang tot de informatie over hun cliënten die ze strikt nodig hebben om hun zorgtaken uit te voeren. Voor het invullen van een specifiek interRAI-beoordelingsinstrument kan dus tijdens het opstarten ervan worden beslist om de toegang tot bepaalde gegevens - vraagtypes of geclusterde vragen - uit te breiden of te beperken voor bepaalde gebruikers.

Alle gebruikers van de BelRAI-database dienen in elk geval de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.

Bovendien kan door de cliëntbeheerder pas toegang aan BelRAI-gebruikers worden verleend na de expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt. Het BelRAI-systeem laat niet toe dat een nieuwe cliënt wordt aangemaakt zonder de verklaring dat een informed consent is ondertekend.

Op dat vlak - met uitzondering van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - wenst de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité dat de gebruikerscategorieën van het BelRAI-systeem uitdrukkelijk op het informed consent worden aangegeven (er is dus geen informed consent per individuele gebruiker noodzakelijk) en met dien verstande dat dit op elk moment door de cliënt kan worden herroepen (de cliënt moet dus per gebruikerscategorie kunnen bepalen of die al dan niet toegang tot zijn gegevens mag hebben).

Een gebruiker die op BelRAI toegang kan krijgen vanuit verschillende rollen moet een keuze maken. Bijvoorbeeld indien de gebruiker arts (KB nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) en tegelijkertijd psycholoog (wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog) is, dan moet hij hieruit één rol kiezen. Zijn toegangsrechten en dus de functies die hij kan uitvoeren op BelRAI worden volgens die keuze bepaald.

Daarnaast bestaan in BelRAI 3 specifieke functies (waarbij de ene functie de andere niet uitsluit) met bijhorende verantwoordelijkheden: cliëntbeheerder, groepsbeheerder en beoordelingsverantwoordelijke.

Het toegangsbeleid van BelRAI laat een geïntegreerde samenwerking toe tussen verschillende zorgsituaties en zorgsettings terwijl de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft.

Schematische voorstelling van de groepshiërarchie en het toegangsbeleid in BelRAI

Zie Inloggen, toegang tot BelRAI. Top

Hoe kan de status van het Informed Consent worden aangepast in BelRAI?

Via de detailspagina van een cliënt kan (alleen) de cliëntbeheerder de status van het Informed Consent aanpassen. Top

Welke specifieke functies bestaan er in BelRAI?

In BelRAI betaan 3 specifieke functies (waarbij de ene functie de andere niet uitsluit) met bijhorende verantwoordelijkheden: cliëntbeheerder, groepsbeheerder en beoordelingsverantwoordelijke. Concreet gezien kan een bepaalde zorgverlener op hetzelfde moment cliëntbeheerder, groepsbeheerder en beoordelingsverantwoordelijke zijn (al dan niet met betrekking tot één en dezelfde cliënt). Download(info)

Opmerking: een groepsbeheerder wordt ook beschouwd als een zorgverlener in die groep. Top

Welke acties kunt u ondernemen in BelRAI?

De lijst van acties die u kunt ondernemen kan zeer verschillend zijn. Afhankelijk van de status van de beoordeling, de rol die u speelt bij die beoordeling en de rechten die u in het algemeen hebt via uw rol in BelRAI wordt bepaald welke acties u kunt ondernemen (zie verder in deze rubriek). Top

Wie kan een cliënt (cliëntprofiel) inbrengen (aanmaken) in BelRAI?

Niet alle gebruikers kunnen een cliënt aanmaken in het BelRAI-systeem. De gebruikers die cliënten kunnen aanmaken worden bepaald door een toegangsmatrix in BelRAI ("Rollen met toegang tot bepaalde functies of "Rolgebaseerde toegang").

Een nieuwe cliënt aanmaken gebeurt door de gegevens van een persoon in te vullen op de pagina "Nieuwe cliënt" - "Profiel". Door de uiteenlopende aard en de gevoeligheid van het opgeslagen profiel wordt het raadplegen ervan trapsgewijs verdeeld. We onderscheiden:

 • minimale (publieke) gegevens (naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens van de cliëntbeheerder(s)) die kunnen worden geraadpleegd door elke zorgverlener die toegang heeft tot het BelRAI-systeem: om met deze gegevens de cliënt te kunnen opsporen in BelRAI en eventueel toegang te vragen aan de cliëntbeheerder;
 • basisgegevens (uitbreiding minimale gegevens met spreektaal - moedertaal -, beroep of status bij opname, opleidingsniveau) die kunnen worden geraadpleegd door elke zorgverlener die (ongeacht zijn rol) toegang heeft tot de cliënt: om de cliënt op de juiste manier te kunnen aanspreken in het kader van de zorgverlening;
 • contactgegevens (uitbreiding basisgegevens met woonplaats, telefoon, e-mail, huisarts, contactpersoon, beschikkingen) die enkel kunnen worden geraadpleegd door beroepsbeoefenaars KB nr. 78 en gelijkgestelden die toegang hebben tot de cliënt: om de contactname te vergemakkelijken met het oog op de zorgkwaliteit;
 • identificatiegegevens (uitbreiding contactgegevens met meer private gegevens omtrent geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, burgerlijke staat, SIS-kaartnummer, inschrijvingsnummer ziekenfonds, verzekeraar (polisnummer, …) die enkel kunnen worden geraadpleegd door de cliëntbeheerder: om een unieke identificatie mogelijk te maken.

In principe worden gevoelige persoonsgegevens dus alleen behandeld door medisch personeel of personen die door het (medisch) beroepsgeheim of een evenwaardige geheimhoudingsplicht zijn gebonden. Alle gebruikers van de BelRAI-database dienen in elk geval de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.

Om de naleving van het beroepsgeheim te garanderen en het vertrouwen van de cliënt in het BelRAI-systeem te verhogen, beveelt de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid aan dat de cliëntbeheerder een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is (in de zin van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en bij voorkeur een arts) ofwel een psycholoog (in de zin van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog) of een maatschappelijk assistent (in de zin van de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent) voor zover deze werkzaam zijn in een door de gemeenschappen of gewesten erkende thuiszorg- of ouderenvoorziening, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een erkende dienst voor maatschappelijk werk.

Tijdens het invoerproces wordt tenminste één "cliëntbeheerder" voor de cliënt aangeduid maar het mogen of kunnen er ook meer zijn. Later kunnen eventueel nog bijkomende cliëntbeheerders worden aangeduid door de reeds bestaande cliëntbeheerder(s). De cliëntbeheerder staat vermeld op het informed consent en hij is juridisch aansprakelijk bij het niet-respecteren ervan. Top

Wat is een cliëntbeheerder?

Deze specifieke functie - naast groepsbeheerder en beoordelingsverantwoordelijke die een gebruiker (zorgverlener) in BelRAI mogelijks terzelfdertijd kan vervullen - houdt een vertrouwensrelatie in tussen de cliënt en een gebruiker. Deze gebruiker van het BelRAI-systeem is ofwel een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (in de zin van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) ofwel een psycholoog (in de zin van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog) of een maatschappelijk assistent (in de zin van de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent) voor zover deze werkzaam zijn in een door de gemeenschappen of gewesten erkende thuiszorg- of ouderenvoorziening, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een erkende dienst voor maatschappelijk werk. De cliënt geeft daarbij deze beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg het vertrouwen om zijn gegevens in BelRAI te beheren en ervoor te zorgen dat zijn privacy wordt beschermd.

Gebruikers krijgen slechts toegang tot de informatie op BelRAI na een expliciete schriftelijke toestemming (informed consent) vanwege de cliënt. Via dit formulier geeft de cliënt dus toestemming om zich te laten registreren in BelRAI (zie: Wie kan een cliënt aanmaken (inbrengen) in BelRAI?), duidt hij zijn cliëntbeheerder aan en verleent hij toegang aan gebruikerscategorieën (rollen) tot zijn persoonlijke gegevens. Er is dus geen informed consent per individuele gebruiker noodzakelijk en de cliënt moet deze toegang op eender welk moment kunnen herroepen.

Het informed consent - waarop uiteraard ook de cliëntbeheerder staat vermeld - wordt bewaard door de cliëntbeheerder of zijn administratie.

De cliëntbeheerder is de enige persoon die het profiel van een cliënt in het systeem kan aanpassen (zijn identificatiegegevens zoals geboortedatum, burgerlijke staat, opleidingsniveau, enz.).

De cliëntbeheerder is ook de enige persoon die andere gebruikers toegang kan geven tot gegevens van de cliënt. Dit kan door de cliënt lid te maken van groepen en/of door een gebruiker individuele toegang te geven tot de gegevens van de cliënt.

De cliëntbeheerder zelf hoeft echter niet tot de groep AB (waarin cliënt XY opgenomen is) te behoren om de beoordelingen van groep AB over cliënt XY te kunnen zien.

De cliëntbeheerder kan op elk moment de toegang van gebruikers aanpassen of ongedaan maken. Als een cliënt bijvoorbeeld wil dat slechts één specifieke arts in een bepaalde setting of groep toegang heeft tot zijn gegevens dan kan de cliëntbeheerder zijn cliënt uit deze setting of groep verwijderen en de arts individuele toegang verlenen.

Elke cliënt heeft in principe één cliëntbeheerder maar meerdere cliëntbeheerders zijn mogelijk .

Om de naleving van het beroepsgeheim te garanderen en het vertrouwen van de cliënt in het BelRAI-systeem te verhogen, beveelt de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid aan dat de cliëntbeheerder een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is (in de zin van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en bij voorkeur een arts) ofwel een psycholoog (in de zin van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog) of een maatschappelijk assistent (in de zin van de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent) voor zover deze werkzaam zijn in één van de organisaties zoals hierboven gestipuleerd.

Alle gebruikers van de BelRAI-database dienen in elk geval de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.

De cliëntbeheerder staat vermeld op het informed consent en is juridisch aansprakelijk bij het niet respecteren ervan.

Zie Privacy Policy. Top

Wie kan een groep aanmaken in BelRAI?

Alleen bepaalde gebruikers (afhankelijk van de toegangsmatrix in BelRAI "Rollen met toegang tot bepaalde functies") kunnen groepen (met tenminste één groepsbeheerder en gebruikers) aanmaken in het BelRAI-systeem. Top

Wat is een groepsbeheerder?

Dit is een specifieke functie - naast mogelijks terzelfdertijd cliëntbeheerder en beoordelingsverantwoordelijke in BelRAI - waardoor een gebruiker gemachtigd is om groepen aan te maken en om andere gebruikers bij die groepen in te delen of ervan lid te maken. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de groepsbeheerder enkel toegang te geven aan de gebruikers die nodig zijn voor het zorgproces. Let op: een groep moet minimaal één groepsbeheerder hebben. Gebruikers kunnen echter alleen toegang krijgen tot de gegevens van de cliënten die in de groep(en) aanwezig zijn waartoe ze zelf ook behoren.

Opmerking: een groepsbeheerder wordt ook beschouwd als een zorgverlener in die groep en moet dus niet apart als zorgverlener in die groep worden ingebracht. Top

Wat is een groep?

In een groep kunnen cliënten en gebruikers bij elkaar worden ingedeeld. Groepen kunnen hiërarchisch gestructureerd zijn: een groep kan als hoofdgroep fungeren voor meerdere subgroepen (bijv. een ziekenhuis is een hoofdgroep en de verschillende diensten van het ziekenhuis zijn de subgroepen).

Gebruikers kunnen echter alleen toegang krijgen tot de gegevens van de cliënten die in de groep(en) aanwezig zijn waartoe ze zelf ook behoren. Alleen de groepsbeheerder kan gebruikers lid maken van een groep. Via zijn cliëntbeheerder kan een cliënt lid zijn van één of meer groepen. Top

Wat is een groepsgebaseerde toegang?

De groepsgebaseerde toegang betekent dat zorgverleners toegang krijgen tot cliënten als ze tot dezelfde groep behoren. Deze toegang is gebaseerd op de combinatie van de vertrouwensfuncties cliëntbeheerder - die bepaalt tot welke groepen zijn cliënt behoort en wie eventueel individueel toegang heeft tot de cliënt - en groepsbeheerder” - die bepaalt welke gebruikers tot de groep behoren - waarbij de cliëntbeheerder erop vertrouwt dat de groepsbeheerder de verantwoordelijkheid neemt enkel die gebruikers van BelRAI tot zijn groep toe te laten die strikt noodzakelijk zijn voor de cliënt of het zorgproces. Top

Wie kan een gebruiker (zorgverlener) aanmaken (inbrengen) in BelRAI?

Een persoon wordt automatisch als nieuwe gebruiker (zorgverlener) aangemaakt in BelRAI op het moment dat hij voor de eerste keer via eHealth inlogt. Hij kan daarna zelf zijn persoonsgegevens aanpassen. Het is ook mogelijk om op voorhand een persoon als nieuwe gebruiker (zorgverlener) aan te maken in BelRAI. Deze functie of mogelijkheid is echter beperkt tot bepaalde rollen.

Via een toegangsmatrix wordt bepaald welke rollen (bijv. artsen) gebruikers met andere rollen mogen aanmaken in het BelRAI-systeem. Artsen kunnen gebruikers aanmaken met bijna alle rollen (artsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, ...). Verpleegkundigen daarentegen kunnen enkel andere verpleegkundigen als gebruiker aanmaken. Op die manier wordt vermeden dat gebruikers zichzelf of anderen onrechtmatig hogere toegangsrechten toekennen dan hun eigen rol toelaat.

Het vooraf aanmaken van gebruikers (zorgverleners) in BelRAI kan administratief interessant zijn; gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld al in bepaalde groepen geplaatst worden. In het BelRAI-systeem heeft dit echter geen invloed op de eigenlijke toegang van die gebruikers tot het systeem. Gebruikers die vooraf aangemaakt zijn in BelRAI en daardoor bekend zijn in het systeem zullen maar kunnen functioneren na de inlogprocedure via het eHealth-platform. Dus: pas als de rol van een gebruiker bevestigd is door eHealth, zal die gebruiker die rol kunnen opnemen in BelRAI. Het heeft dus geen enkele zin om een gebruiker in BelRAI een onjuiste rol toe te wijzen in een poging de beveiliging te omzeilen. Top

Welke gebruikers (zorgverleners) zijn voor u toegankelijk?

Dat zijn alle gebruikers die deel uitmaken van de groep(en) waartoe u behoort. Individuele gebruikers - die geen lid zijn van een groep - behoren daar niet bij. Top

Welke cliënten zijn voor u toegankelijk?

Dat is iedereen waarvan u cliëntbeheerder bent, iedereen die tot uw groep(en) behoort of iedereen tot wie u individuele toegang heeft. Top

Wat betekent individuele toegang hebben tot een cliënt?

De cliëntbeheerder kan, als hij het nodig acht in functie van het zorgproces, een gebruiker - die niet tot één of andere groep behoort - individuele toegang verlenen tot de gegevens van een bepaalde cliënt. De meerwaarde van het verlenen van individuele toegang is:
 • het feit dat gebruiker X - die niet tot de groep van cliënt Y behoort - toch de details van cliënt Y kan bekijken;
 • het feit dat een beoordelingsverantwoordelijke gebruiker X altijd kan aanduiden om deel te nemen aan een nieuwe beoordeling (een beoordelingsinstrument invullen), of dat gebruiker X zelf een nieuw beoordelingsinstrument - als verantwoordelijke - bij cliënt Y kan opstarten;
 • het feit dat gebruiker X de resultaten van de beoordeling ook kan bekijken wanneer het beoordelingsinstrument is afgesloten.
Dit is voor gebruiker X niet mogelijk als hij geen individuele toegang heeft tot cliënt Y. Top

Wat is een noodtoegang of overrule?

In BelRAI zorgen het privacybeleid en de bijhorende veiligheidsmaatregelen ervoor dat gebruikers (zorgverleners) enkel toegang krijgen tot de informatie over cliënten die ze strikt nodig hebben om hun zorgtaken uit te voeren. In de dagelijkse praktijk kunnen echter een aantal situaties voorkomen waarbij deze beperkingen de continuïteit van de zorgverlening in de weg staan.

Daarom zal in de toekomst de mogelijkheid worden onderzocht om in noodsituaties, of op vraag van de cliënt zelf, buitengewone toegang tot de gegevens van een cliënt te kunnen verlenen. Deze noodtoegang zou bijvoorbeeld op individuele basis kunnen worden toegestaan, beperkt zijn in duur en ook worden gelogd.

Het doel van deze uitzonderingsmaatregel is het BelRAI-systeem werkbaar te houden in de dagelijkse praktijk en niet om het rolgebaseerde toegangssysteem van BelRAI uit te hollen. De modaliteiten zullen hier later verder worden besproken. Top

Wat is een beoordelingsverantwoordelijke?

Dit is een specifieke functie - naast cliëntbeheerder en groepsbeheerder - die een BelRAI-gebruiker in het BelRAI-systeem kan vervullen.

De beoordelingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het valideren en het afwerken van de beoordeling. Dit betekent dat hij/zij de antwoorden van alle deelnemende zorgverleners - na het verstrijken van de uiterste invuldatum (Toestand: "Wacht") - kan bekijken. De beoordelingsverantwoordelijke kan op dat moment ontbrekende antwoorden, tegenstrijdigheden en onjuistheden - eventueel via multi- of interdisciplinair overleg - oplossen vooraleer DE BEOORDELING VOLLEDIG ZELF IN TE VULLEN. Daarna kan de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten laten berekenen door het systeem en de beoordeling afsluiten. Pas na het afsluiten van de beoordeling zijn de resultaten beschikbaar voor alle gebruikers die daar op basis van hun functie/rol toegang tot hebben (toegangsmatrix BelRAI). Let op: er moet exact één beoordelingsverantwoordelijke worden aangeduid tijdens het opstarten van de beoordeling.

Opmerkingen:

 • De uiterste invuldatum kan worden gewijzigd (vervroegd of uitgesteld) binnen de maximaal toegelaten invulperiode van 10 dagen door de beoordelingsverantwoordelijke.
 • Door het BelRAI-onderzoeksteam werd gekozen voor het aanduiden van één beoordelingsverantwoordelijke bij het opstarten van een beoordeling. Wij zijn van mening dat gedeelde verantwoordelijkheid meestal niet de beste verantwoordelijkheid is. Gedeelde verantwoordelijkheid kan hier betekenen dat niemand nog verantwoordelijk is. Het maakt de taakverdeling nog moeilijker. Om bepaalde problemen bij onvoorziene en speciale omstandigheden in de praktijk te kunnen oplossen - met het oog op de continuïteit van de zorgverlening - werd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of Belgische privacycommissie) een voorstel ingediend m.b.t. noodtoegang, overrule en delegatie. Momenteel werd daar nog niet op ingegaan. Deze problematiek zal echter zeker deel uitmaken van de evaluatie van het BelRAI-project. Top

Wat is een deelnemende gebruiker (zorgverlener)?

De gebruiker(s) die samen met de beoordelingsverantwoordelijke de beoordeling moet(en) invullen. Als er geen deelnemende gebruiker (zorgverlener) wordt aangeduid tijdens het opstarten van het beoordelingsinstrument zal de beoordeling enkel door de beoordelingsverantwoordelijke kunnen worden ingevuld. Top

Wat betekent toegang hebben tot bepaalde vraagtypes?

Elke gebruiker (zorgverlener) in het systeem heeft een bepaalde rol die verbonden is met zijn/haar functie in het zorgproces. Deze rolgebaseerde toegang bepaalt voor elke gebruiker welke acties hij mag uitvoeren op de BelRAI-website (bijv. beoordelingsinstrumenten opstarten, resultaten bekijken, een nieuwe cliënt aanmaken, enz.) en tot welke soort vraagtypes (clusters met vragen over bijv. medische, sociale, gedragsgerelateerde, ... zaken) hij standaard toegang heeft bij alle voor hem toegankelijke cliënten. Een gebruiker kan echter alleen deelnemen aan de beoordeling van een cliënt en de vragen omtrent bepaalde vraagtypes voor die specifieke cliënt ook invullen als hij daarvoor werd uitgenodigd. Als een vraagtype voor een bepaalde gebruiker aangevinkt staat zal hij/zij alle vragen van dit type of cluster mogen invullen.

Indien gewenst kan de de ingestelde standaardtoegang(info) tot bepaalde vraagtypes voor bepaalde rollen worden veranderd tijdens het opstarten van het beoordelingsinstrument. Sommige vraagtypes echter kunnen niet worden aangepast omdat dit zo werd opgelegd door de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Let op: als u voor een bepaalde gebruiker alle vraagtypes uitvinkt, zal hij/zij geen enkele vraag kunnen invullen. De beoordelingsverantwoordelijke daarentegen heeft altijd toegang tot alle vraagtypes en kan/mag dus altijd alle vragen invullen. Als er bij het opstarten van het beoordelingsinstrument geen deelnemende gebruikers werden aangeduid zal het beoordelingsinstrument enkel door de beoordelingsverantwoordelijke kunnen worden ingevuld en is de mogelijkheid om toegangsrechten toe te wijzen hier uiteraard niet relevant. Top

Hoe zijn de vraagtypes samengesteld?

Alle vraagtypes zijn samengesteld uit één of meerdere vragen (geclusterde informatie), items of rubrieken van de verschillende interRAI-beoordelingsinstrumenten (Home Care, LTCF, Acute Care en Palliative Care).

(Het vraagtype "Sociaal" is samengesteld uit de KATZ-items "Fysische afhankelijkheid en "Psychische afhankelijkheid" en heeft geen betrekking op de interRAI-beoordelingsinstrumenten.)

Top

Wie heeft toegang tot de resultaten?

Hebben toegang tot de resultaten - CAP's, Scales, Gezondheidsprofielen, ... - van een beoordelingsinstrument: enerzijds de gebruikers die deelnamen aan het beantwoorden van de beoordeling, ongeacht hun rol, en anderzijds de gebruikers die niet deelnamen aan het invullen van het beoordelingsinstrument maar wel toegang hebben tot de gegevens van de cliënt - afhankelijk van de beslissing van de cliëntbeheerder - en daarenboven toegang hebben tot de functie “Bekijken resultaten zonder deelname” op basis van hun rol. Top

Hoe kiest u een interRAI-beoordelingsinstrument voor uw cliënt?

 • Kies bij een eerste beoordeling van een cliënt ...
 • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling geen ontslagbeoordeling was voor hetzelfde interRAI-beoordelingsinstrument.
 • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling wel een ontslagbeoordeling was opnieuw tussen een interRAI LTCF- , HC- of AC-beoordelingsinstrument al naargelang de situatie (instelling voor verlengde zorg, thuiszorg of acute zorg) van de cliënt.

Zie ook: Economische vragenlijst, WHO-QoL-8 en Zarit-12 burdenschaal Top

Uit welke fasen bestaat een beoordeling?

Een beoordeling in de BelRAI-webapplicatie bestaat uit drie fasen:
 • Fase 1: "Open (voor invoer)"

  De beoordeling staat open voor invoer waardoor iedereen die deelneemt aan de beoordeling, vragen kan beantwoorden. De beoordelingsverantwoordelijke kan in deze fase nog geen antwoorden zien van andere zorgverleners of resultaten berekenen.
 • Fase 2: "Wacht (op sluiting)"

  De zorgverleners die werden uitgenodigd om de beoordeling (geheel of gedeeltelijk) in te vullen kunnen in deze fase geen enkele verandering meer aanbrengen. De beoordelingsverantwoordelijke daarentegen kan de antwoorden van de andere zorgverleners zien. Het is de bedoeling dat de beoordelingsverantwoordelijke, geholpen door de antwoorden van de andere zorgverleners, zijn/haar beoordeling VERVOLLEDIGT OF ALSNOG GEHEEL INVULT. Bij het overlopen van de antwoorden van andere zorgverleners kan de beoordelingsverantwoordelijke op tegenstrijdigheden en tekortkomingen stuiten. Wanneer de beoordelingsverantwoordelijke er zelf geen antwoord op weet kunnen die bijvoorbeeld worden opgelost tijdens multi- of interdisciplinair overleg. De beoordelingsverantwoordelijke heeft daarvoor onbeperkt de tijd (als er niets gebeurt blijft de beoordeling in fase 2 staan). NA HET ZELF INVULLEN VAN DE BEOORDELING kan de beoordelingverantwoordelijke de resultaten - indien nodig meermaals - door BelRAI laten berekenen. De beoordelingsverantwoordelijke kan na het bekijken en controleren (konden alle resultaten worden berekend?) van de resultaten de beoordeling sluiten. Hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de definitieve resultaten laat berekenen hoe representatiever die zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt. Om de beoordeling te sluiten gaat de beoordelingsverantwoordelijke naar de pagina "Mijn beoordelingen" >> klikt op de link "Resultaten" naast de beoordeling die hij wilt sluiten >> komt op de pagina met de resultaten CAP's, Schalen en Gezondheidsprofielen voor zijn cliënt >> en klikt onderaan op "Bewaar en sluit".
 • Fase 3: "Gesloten"

  De beoordelingsverantwoordelijke heeft de beoordeling gesloten. De antwoorden op de verschillende vragen van de beoordeling en de daaruit volgende resultaten (CAP's, Scales, ...) zijn in deze fase definitief: er kan niets meer worden aangepast of veranderd, niet door de deelnemende zorgverleners en ook niet door de beoordelingsverantwoordelijke. De resultaten kunnen nu worden geconsulteerd door iedereen die toegang heeft tot deze informatie. Het sluiten van de beoordeling zorgt er ook voor dat de gegevens kunnen worden geanonimiseeerd om nadien in statistieken te worden verwerkt.
Top

Hoe kan ik als beoordelingsverantwoordelijke de uiterste invuldatum wijzigen?

Om de uiterste invuldatum te wijzigen (vroeger/later) gaat u als volgt te werk.(info) Top

Hoe kan ik antwoorden overnemen?

Om antwoorden over te nemen gaat u als volgt te werk.(info) Update van 25 oktober 2011 Top

Hoe kan ik als beoordelingsverantwoordelijke een beoordeling samenstellen?

Om een beoordeling samen te stellen gaat u als volgt te werk(info) Update van 25 oktober 2011 Top

Hoe kan ik bij een Acute Care-beoordelingsinstrument een nieuw beoordelingsmoment aanmaken?

Om een nieuw AC-beoordelingsmoment aan te maken gaat u als volgt te werk.(info) TopINVULPROBLEMEN

Het SIS-kaartnummer.

De SIS-kaart wordt niet meer gebruikt. Gebruik de elektronische identiteitskaart (eID) en het rijksregisternummer. Top

Wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt.

De persoon die verantwoordelijkheid kan opnemen voor de cliënt kan in het interRAI-beoordelingsinstrument (HC, LTCF) worden aangevinkt. Dit kan zijn een benoemd raadsman of voogd, een gerechtelijk raadsman, een voorlopig bewindvoerder, een voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger, een informele vertegenwoordiger of een vertegenwoordiging door een zorgverlener. Top

Wat is een beoordelingsreferentiedatum?

Bedoeling: het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle beoordelingsitems gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de beoordeling van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.

Definitie: de beoordelingsreferentiedatum is het specifieke eindpunt of de uiterste invuldatum van de interRAI-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen, enzovoort.

Belangrijke opmerking: aangezien de beoordelingsverantwoordelijke in BelRAI na de uiterste invuldatum nog wijzigingen kan aanbrengen aan de ingevoerde data vooraleer de resultaten te berekenen, wordt de waarde van deze uiterste invuldatum als beoordelingsreferentiedatum bepaald door de tijd die de beoordelingsverantwoordelijke laat tussen de uiterste invuldatum en de datum waarop de resultaten worden berekend.

Hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten laat berekenen hoe representatiever de resultaten zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt.

De beoordelingsverantwoordelijke kan de uiterste invuldatum wijzigen (vroeger/later)(info) in de toestand (fasen) "Open" en "Wacht" van een beoordeling. Top

Kan de afsluitperiode van een beoordeling (nu max. 10 dagen) langer ingesteld worden in het kader van multidisciplinair thuiszorgoverleg?

De uiterste invuldatum kan door de beoordelingsverantwoordelijke worden gewijzigd (vervroegd of uitgesteld) binnen de maximaal toegelaten invulperiode van 10 dagen (voor Acute Care en de Economische vragenlijst is dit uitzonderlijk 5 dagen). De maximale invulperiode voor deelnemende zorgverleners is dus nooit langer dan 10 dagen - of 5 dagen voor Acute Care en de Economische vragenlijst - na het starten van de beoordeling.

Bij het starten van een beoordeling moet een uiterste invuldatum (de duur van de invulperiode is maximaal 5 of 10 dagen) worden vastgelegd. Gedurende die periode (fase 1 van een beoordeling) staat de beoordeling “Open (voor invoer)” waardoor de vragen kunnen worden beantwoord door de zorgverleners die aan de beoordeling deelnemen. De beoordelingsverantwoordelijke kan ook vragen beantwoorden maar kan in deze fase nog geen antwoorden van andere zorgverleners zien of resultaten berekenen. Indien gewenst kan de beoordelingsverantwoordelijke in deze fase de invulperiode verlengen tot maximaal 5 of 10 dagen als dat nog niet zo was. Bij het bereiken van de ingestelde uiterste invuldatum gaat de beoordeling over in fase 2 “Wacht (op sluiting)". Indien de maximaal toegelaten invulperiode nog niet werd bereikt kan de beoordeling alsnog worden teruggezet op fase 1 “Open (voor invoer)” door de uiterste invuldatum te verlengen (binnen de maximaal toegelaten periode).

In fase 2 "Wacht (op sluiting)" kunnen de zorgverleners die werden uitgenodigd om de beoordeling (geheel of gedeeltelijk) in te vullen geen enkele verandering meer aanbrengen. De beoordelingsverantwoordelijke daarentegen kan in deze fase de antwoorden van de andere zorgverleners zien. Het is de bedoeling dat de beoordelingsverantwoordelijke, geholpen door de antwoorden van de andere zorgverleners, zijn/haar beoordeling VERVOLLEDIGT OF ALSNOG GEHEEL INVULT. Bij het overlopen van de antwoorden van andere zorgverleners kan de beoordelingsverantwoordelijke op tegenstrijdigheden en tekortkomingen stuiten. Wanneer de beoordelingsverantwoordelijke er zelf geen antwoord op weet kunnen die bijvoorbeeld worden opgelost tijdens multi- of interdisciplinair overleg. De beoordelingsverantwoordelijke heeft daarvoor onbeperkt de tijd (als er niets gebeurt blijft de beoordeling in fase 2 staan). NA HET ZELF INVULLEN VAN DE BEOORDELING kan de beoordelingverantwoordelijke de resultaten - indien nodig meermaals - door BelRAI laten berekenen. De beoordelingsverantwoordelijke kan na het bekijken en controleren (konden alle resultaten worden berekend?) van de resultaten de beoordeling sluiten. Hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de definitieve resultaten laat berekenen hoe representatiever die zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt. Om de beoordeling te sluiten gaat de beoordelingsverantwoordelijke naar de pagina "Mijn beoordelingen" >> klikt op de link "Resultaten" naast de beoordeling die hij wilt sluiten >> komt op de pagina met de resultaten CAP's, Schalen en Gezondheidsprofielen voor zijn cliënt >> en klikt onderaan op "Bewaar en sluit".

Na het sluiten staat de beoordeling in fase 3: "Gesloten". De antwoorden op de verschillende vragen van de beoordeling en de daaruit volgende resultaten (CAP's, Scales) zijn in deze fase definitief: er kan niets meer worden aangepast of veranderd, niet door de deelnemende zorgverleners en ook niet door de beoordelingsverantwoordelijke. De resultaten kunnen nu worden geconsulteerd door iedereen die toegang heeft tot deze cliënt. Het sluiten van het beoordelingsinstrument zorgt er ook voor dat de gegevens kunnen worden geanonimiseeerd om nadien in statistieken te worden verwerkt. Top

Moet ik als beoordelingsverantwoordelijke wachten met het invullen van het beoordelingsinstrument tot alle andere deelnemende zorgverleners hun antwoorden hebben weergegeven?

Als beoordelingsverantwoordelijke mag men op ieder moment vragen beantwoorden. Na de uiterste invuldatum dient de beoordelingsverantwoordelijke de antwoorden van de andere zorgverleners te bekijken en desgevallend over te nemen. Top

Hoe gebeurt de berekening van de resultaten?

De berekening gebeurt op basis van de antwoorden en/of bevestigingen van de beoordelingsverantwoordelijke. Als een arts de medicatie invult dan dient de beoordelingsverantwoordelijke deze over te nemen of te veranderen indien er fouten in voorkomen of indien er ondertussen wijzigingen zijn gebeurd (tussen het invullen van de medicatie door de arts en de controle door de beoordelingsverantwoordelijke). Wanneer dit niet gebeurt wordt dit item als onbeantwoord weergegeven. Top

Als cliëntbeheerder heb ik een zorgverlener individuele toegang verleend tot een cliënt. Deze zorgverlener kan daardoor de details over de betrokken cliënt inzien. In verband met deze cliënt kan hij echter niet deelnemen aan beoordelingen of open beoordelingen bekijken. Hoe komt dat en wat is de motivatie/meerwaarde om iemand individuele toegang te verlenen?

Bij het aanmaken van een cliënt wordt gevraagd de cliënt lid te maken van een bepaalde groep zorgverleners. Stel dat men cliënt X lid maakt van de groep "Opleiding". Al de zorgverleners in die groep hebben daardoor toegang tot deze cliënt. Dit betekent dat ze de details van de cliënt kunnen bekijken. Stel nu een zorgverlener Z die niet tot de groep "Opleiding" maar wel tot de groep "Vorming" behoort. Zorgverlener Z heeft daardoor geen toegang tot cliënt X. Door het verlenen van individuele toegang kan de cliëntbeheerder ervoor zorgen dat zorgverlener Z toch toegang heeft tot cliënt X. Dit betekent dat deze zorgverlener Z evenveel rechten krijgt als de andere zorgverleners van de groep "Opleiding" namelijk de mogelijkheid om de details van cliënt X te bekijken. Zorgverlener Z kan echter zoals de anderen van de groep "Opleiding" geen open beoordelingen bekijken of invullen zonder dat de beoordelingsverantwoordelijke hen daartoe heeft aangeduid.

De meerwaarde van het verlenen van individuele toegang is:

 • het feit dat zorgverlener Z (die niet tot de groep "Opleiding" behoort) toch de details van cliënt X kan bekijken;
 • het feit dat een beoordelingsverantwoordelijke zorgverlener Z altijd kan aanduiden om deel te nemen aan een nieuwe beoordeling, of dat zorgverlener Z zelf een nieuw beoordelingsinstrument (als verantwoordelijke) bij deze cliënt X kan opstarten;
 • het feit dat zorgverlener Z de resultaten van de beoordeling ook kan bekijken wanneer het beoordelingsinstrument is afgesloten. Dit is voor hem onmogelijk als hij/zij geen individuele toegang heeft tot cliënt X. Top

Hoe komt het dat bepaalde CAP's niet kunnen worden berekend?

Wanneer bepaalde items van het interRAI-beoordelingsinstrument (die als CAP-triggers fungeren) niet of onvolledig in BelRAI werden ingevuld zullen logischerwijze nadien bepaalde CAP's niet kunnen worden berekend (net als bij de zorgschalen). Het is dus van het grootste belang om alle vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Opmerkingen:

 • Vraag B2a (Sectie B, HC & AC): aangezien het antwoord wordt gebruikt bij de berekening van resultaten (o.a. CAP ‘Kans op opname in een instelling’ & MAPLe) is het noodzakelijk om deze vraag te beantwoorden (over te nemen) op elke beoordeling.
 • Home Care Sectie R: gelieve altijd (uitgezonderd bij overlijden) Sectie R ‘Ontslagmogelijkheden en algemene toestand’ in te vullen. Vooral R2 ‘Algemene zelfredzaamheid …’ is van belang bij het berekenen van de resultaten (o.a. CAP’s ‘ADL’, ‘Cognitieverlies’, ‘Juist en verantwoord medicatiegebruik’ en ‘Fecale incontinentie’).

Top

Geneesmiddelen invullen in BelRAI.

Tijdens de opleidingen wordt gevraagd dat het invullen van de geneesmiddelen in BelRAI wordt uitgevoerd door één persoon (verpleegkundige, arts, ...). Het gaat hier immers om gegevens die vastliggen (voorgeschreven door de arts) en interpretatie overbodig maken.
Let op: vergeet niet dat de beoordelingsverantwoordelijke (kan een dokter zijn, meestal niet), verantwoordelijk blijft voor de correctheid van het invoeren van de gegevens (zoals bij de andere secties).
In een latere fase van het project zal een functionaliteit worden voorzien die het invullen van geneesmiddelen gemakkelijker zal maken (door integratie met bestaande zorgapplicaties). Top

Moet ik telkens de medicatie verandert een nieuwe RAI invullen of moet ik de medicatie aanvullen in het laatste ingevulde RAI?

Bij het invullen van het interRAI-beoordelingsinstrument is het de bedoeling het geneesmiddelengebruik (corresponderend met de beoordelingsperiode) nauwkeurig te identificeren en vast te leggen. Hierbij moeten geneesmiddelen met wijzigingen in dosering afzonderlijk worden vastgelegd. Een nieuwe beoordeling, na het afsluiten van de beoordelingsperiode, moet slechts worden uitgevoerd indien er een significante verandering in de toestand van de cliënt heeft plaatsgevonden. Het zorgteam moet (kleine of voorbijgaande) veranderingen evenwel optekenen in het cliëntdossier en de noodzakelijke klinische interventies uitvoeren. In deze gevallen wordt verwacht dat de probleemtoestand van de cliënt binnen een korte periode van 1 tot 2 weken op zijn uitgangspunt terug is. Top

Er is enkele weken geleden een interRAI-beoordelingsinstrument ingevuld voor cliënt X. Nu is de toestand plots veranderd. Kan ik de beoordeling die pas ingevuld en afgesloten is nog wijzigen?

Een eerder ingevuld en afgesloten beoordelingsinstrument mag en kan niet worden gewijzigd wanneer de toestand van de cliënt verandert. Kleine veranderingen in de toestand van de cliënt moeten in het cliëntdossier worden genoteerd. Dit bijhouden en documenteren maken deel uit van de verantwoordelijkheid van de instelling om de noodzakelijke zorg en dienstverlening te bieden. Het invullen van een nieuw interRAI-beoordelingsinstrument om de veranderingen weer te geven is niet vereist tenzij de patiënt een significante verandering in zijn toestand heeft meegemaakt. Om bij een significante toestandsverandering de juiste zorg aan de cliënt te kunnen geven voert u zo snel mogelijk een nieuwe beoordeling uit. Top

Wat is een significante toestandsverandering?

Een significante toestandsverandering wordt gedefinieerd als een belangrijke verandering in de toestand van de cliënt die: niet op zichzelf staat, gevolgen heeft voor meer dan één gebied van de gezondheidstoestand van de patiënt en een multidisciplinaire evaluatie of herziening van het zorgplan nodig maakt. Doe een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering wanneer het veranderingspatroon consistent is en op twee of meer gebieden (eventueel binnen één bepaald domein) verslechtering of vooruitgang plaatsvindt (Home Care, Sectie A1 of LTCF, Sectie A1). Top

Wat betekent een "probleem staat op zichzelf"?

Een probleem staat op zichzelf wanneer het vanzelf verdwijnt (in het algemeen binnen twee weken) zonder verdere tussenkomst of toepassing van het zorgteam van standaard aan de zieke gerelateerde klinische interventies. Top

Hoe noteer ik kleine problemen (geen significante veranderingen) of problemen die op zichzelf staan?

Voor kleine of tijdelijke veranderingen in de toestand van de patiënt zijn herbeoordelingen niet nodig. Het zorgteam moet de voorbijgaande veranderingen evenwel optekenen in het cliëntdossier (zorgkaart, ...) en de noodzakelijke klinische interventies uitvoeren. In deze gevallen wordt verwacht dat de probleemtoestand van de cliënt binnen een korte periode van 1 tot 2 weken op zijn uitgangspunt terug is. Top

Wanneer wordt een ontslagbeoordeling gedaan?

Lees nauwkeurig Home Care, Sectie A1 of LTCF, Sectie A1. Top

Wat moet ik doen bij een voortijdig afgebroken beoordeling (door ontslag of overlijden)?

Lees nauwkeurig Home Care, Sectie A1 of LTCF, Sectie A1. Top

De cliënt wordt ontslagen of in het ziekenhuis opgenomen nog vóór het afsluiten van de beoordeling bij eerste opname kan gebeuren.

Lees nauwkeurig Home Care, Sectie A1 of LTCF, Sectie A1. Top

Hoe snel mag een interRAI-beoordelingsinstrument in zijn geheel worden ingevuld?

Als de instelling het wil kan het interRAI-beoordelingsinstrument volledig op de dag van de opname worden ingevuld. Dit vereist echter dat de zorgverleners in belangrijke mate op de cliënt en o.a. zijn familie zijn aangewezen als bron van informatie over de toestand van de cliënt. Dit in tegenstelling tot wanneer er meer tijd is voor de observatie. Een snelle beoordeling en het doornemen van de CAP's is zinvol en wenselijk voor kortdurende opnames. Top

Als een beoordelingsverantwoordelijke een beoordeling opent, kan enkel hij deze verder afwerken en afsluiten. Wat bij ziekte of verlof van de beoordelingsverantwoordelijke? Geldt dit ook voor de cliëntbeheerder? Dit is moeilijk werkbaar.

Beoordelingsverantwoordelijke:
 • Situatie “gewoon verlof”: dit kan meestal worden voorzien en dan is het aangewezen om iemand anders als beoordelingsverantwoordelijke te kiezen. Indien nodig kan ook de uiterste invuldatum worden gewijzigd (vroeger) door de beoordelingsverantwoordelijke om de beoordeling sneller af te handelen voor het verlof.
 • Situatie “ziekte of plotse afwezigheid”: de uiterste invuldatum wijzigen kan alleen door de beoordelingsverantwoordelijke zelf en hier kan zich dus een probleem stellen. Een beoordeling doorloopt verschillende fasen in BelRAI (Open, Wacht, Gesloten). Bij terugkeer uit een korte afwezigheid kan de beoordelingsverantwoordelijke de uiterste invuldatum ook in de fase “Wacht” van de beoordeling wijzigen. Als het meer aangewezen is kan een andere zorgverlener bij een langdurige afwezigheid van de beoordelingsverantwoordelijke een nieuwe beoordeling starten met een andere beoordelingsverantwoordelijke. Niet afgewerkte beoordelingen blijven gewoon staan en zijn verder van geen betekenis.

Cliëntbeheerder:

 • De rol van cliëntbeheerder is van geen betekenis bij het starten, invullen of afsluiten van een beoordeling. Elke cliënt heeft in principe één cliëntbeheerder. Het is echter aangewezen om meerdere cliëntbeheerders aan te stellen om ziekte of andere afwezigheid van een cliëntbeheerder op te kunnen vangen (zodat de cliënt ten allen tijde bijvoorbeeld in een andere groep kan worden geplaatst bij een transfer).

Belangrijke opmerking: Aangezien de beoordelingsverantwoordelijke in BelRAI na de uiterste invuldatum nog wijzigingen kan aanbrengen aan de ingevoerde data vooraleer de resultaten te berekenen, wordt de waarde van deze uiterste invuldatum als beoordelingsreferentiedatum bepaald door de tijd die de beoordelingsverantwoordelijke laat tussen de uiterste invuldatum en de datum waarop de resultaten worden berekend. Dus hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten laat berekenen hoe representatiever de resultaten zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt. Top

Indien een patiënt overlijdt, kan dit dan ergens worden ingevoerd?

Bij overlijden kan een “Ontslagbeoordeling” worden uitgevoerd (statistieken). Zie "Reden voor beoordeling" Home Care Sectie A1 en LTCF Sectie A1 met aandacht voor Home Care Sectie S2 en LTCF Sectie R2 (code 17 "Overleden"). Ook bij het niet volledig kunnen invullen van de beoordeling kan deze worden afgesloten.

Bij de Aute Care wordt een ontslagbeoordeling gestart. Alle gegevens van deze ontslagbeoordeling dienen te worden ingevuld om de situatie van de patiënt tijdens de 24 uur voorafgaand aan het overlijden vast te leggen (= richtlijn van interRAI; het functioneren in kaart brengen is belangrijk voor de statistieken op meso- en macroniveau). Bij Sectie R2 Ontslagbestemming wordt code 11 “Overleden” ingevuld. Top

Hoe wordt een overlijden naar andere cliëntbeheerders gecommuniceerd? Voorziet de applicatie hier een mogelijkheid toe, of dienen de cliëntbeheerders hierover zelf contact op te nemen met elkaar?

De cliëntbeheerders zijn vrij hierover te communiceren met elkaar. Dit behoort tot de normale organisatorische geplogendheden. BelRAI voorziet hier momenteel geen mogelijkheid toe. E-Health zal op termijn wel een e-mail systeem ontwikkelen dat voor dergelijke boodschappen kan worden gebruikt. Top

Hoe kan een cliëntbeheerder een patiënt doorgeven aan een andere cliëntbeheerder als er een tussenstap is waarbij niet wordt deelgenomen aan het BelRAI-project? Bijvoorbeeld de patiënt gaat van geriatrie naar een SP-afdeling die niet geïncludeerd is in het project. Dossier dan afsluiten voor transfer?

In dit geval is het aangewezen een niet afgesloten beoordeling af te sluiten (zodat deze kan worden opgenomen in de statistieken en worden overgenomen bij latere beoordelingen) met aandacht voor Home Care Sectie S2 en LTCF Sectie R2.

Indien de cliënt terugkomt in een setting die wel geïncludeerd is kan contact worden opgenomen met de cliëntbeheerder(s). Gegevens over de cliëntbeheerder(s) kunnen worden bekomen via de detailspagina van de cliënt zelf op BelRAI (Ga naar “Alle cliënten (in BelRAI)” >> Details van de betrokken cliënt). Afhankelijk van de situatie kan dan worden beslist om een nieuwe/supplementaire cliëntbeheerder te kiezen of verder te werken met de reeds aanwezige cliëntbeheerders. Bedenk daarbij dat de cliëntbeheerder niet moet veranderen omdat een cliënt van setting verandert. Zo kan bijvoorbeeld een huisarts perfect de enige cliëntbeheerder zijn terwijl de betrokken cliënt normaal gezien in een WZC verblijft en af en toe in een andere instelling wordt opgenomen. Top

De datavernieuwing van de applicatie is heel traag. Als een beoordelingsverantwoordelijke een cliënt toevoegt aan de applicatie, dan duurt het meer dan een uur vooraleer de cliëntbeheerder deze patiënt ziet verschijnen en kan toewijzen. Klopt dit?

Dit is niet normaal. Als een cliënt, zorgverlener, groep of vragenlijst of eender welke relatie wordt aangemaakt of aangepast dan worden deze veranderingen direct of op het einde van een wizard (bij het opslaan) doorgevoerd. Als bijvoorbeeld zorgverlener 1 de lijst van cliënten bekijkt en zorgverlener 2 op dat moment een nieuwe cliënt aanmaakt dan kan zorgverlener 1 deze nieuwe cliënt pas zien als hij zijn browser refresht of een nieuwe zoekopdracht uitvoert. Top

Dirk Vanneste staat tevens als groepsbeheerder in onze groep. Is het de bedoeling dat dit zo blijft?

Dirk Vanneste (LUCAS, KUL) heeft op vraag enkele groepen aangemaakt (en is dus groepsbeheerder van die groepen met als voordeel toegang te hebben tot die groepen, daardoor een goed zicht te hebben op wat er gebeurt om dan ook te kunnen ingrijpen bij eventuele problemen) om het geheel in BelRAI te structureren bij het opstarten van het project. Dit is echter een tijdelijke maatregel en het is dan ook wenselijk dat de andere medegroepsbeheerders hem verwijderen als groepsbeheerder. Er moet echter altijd één groepsbeheerder aanwezig blijven. Let op: indien XY geen groepsbeheerder meer kan/mag zijn dan moet dus eerst een nieuwe zorgverlener als groepsbeheerder worden gekozen voor die groep door XY voordat XY door de nieuwe groepsbeheerder kan worden verwijderd als groepsbeheerder. Top

2 maal per jaar dienen er wetenschappelijke schalen ingevuld te worden via het BelRAI-platform. Krijgen we daar ook op een af andere manier een output van te zien?

De resultaten (CAP’s, zorgschalen, gezondheidsprofielen, statistieken, … over een bepaalde cliënt zijn altijd toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot die cliënt in BelRAI. In de toekomst zullen ook meerdere statistieken op micro- en meso-niveau beschikbaar worden. Top

We zijn op zoek naar een mogelijkheid om een elektronisch cliëntendossier te realiseren over de verschillende zorgsettings heen. Eigenlijk is BelRAI daar een voorbeeld van. Kunnen we andere documenten bijvoorbeeld ergotherapeutische screening, verslag coördinatieoverleg, … door middel van een mapje of zo aan BelRAI hangen, zodat iedereen die in BelRAI toegang heeft tot een cliënt tevens toegang kan hebben tot die documenten?

Het is de bedoeling om in de toekomst BelRAI (is GEEN patiëntdossier!) te implementeren/integreren in de huidige “zorgsoftware” zodat de gegevens wederzijds uitwisselbaar worden (mooi voorbeeld is ook de sectie geneesmiddelen). Top

Wat is een ATC-code?

Uitleg over de ATC-code (Anatomical Therapeutical Chemical) vindt u op de website van het B.C.F.I. VZW (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) . In het excelbestand ("lijst der farmaceutische specialiteiten") dat op de website van het RIZIV ter beschikking is gesteld, zijn de ATC-codes opgenomen die geldig zijn op 1 juli 2006. Op 1 januari van elk jaar werkt het RIZIV op basis van de update van de lijst van de WGO de basistabel van de ATC-codes en de ATC-codes van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten bij.

Lijst ATC-codes van veelgebruikte geneesmiddelen(info) Top

Wat betekent ICD?

International Classification of Diseases of Internationale Classificatie van Ziekten

De World Health Organization en ICD

ICD-9

ICD-10

ICD-9-CM

ICD-10-CM

ICF

International Classification of Diseases, ninth revision, Clinical Modification

Opzoektabellen 2005-2006-2007-2008-2009-2010 Top

Wat is een gezondheidsprofiel?

De gezondheidsprofielen zijn een eerste poging om met betrekking tot een bepaalde cliënt de meest relevante interRAI-gegevens te centraliseren ten behoeve van de verpleegkundigen en de artsen. Dankzij hun medewerking hopen we dit initiatief en zijn meerwaarde te kunnen evalueren en bijsturen in een voortdurend streven naar een goede zorgverlening.

Voor de HC- en LTCF-beoordelingsinstrumenten worden een verpleegkundig en een medisch gezondheidsprofiel voorzien. Het wisselen tussen de verschillende gezondheidsprofielen gebeurt door middel van een keuzelijst rechtsboven de resultatenpagina. Standaard is altijd het verpleegkundig gezondheidsprofiel geselecteerd.

Voor een AC-beoordelingsinstrument wordt geen onderscheid gemaakt tussen een verpleegkundig en een medisch gezondheidsprofiel. Er wordt wel een gezondheidsprofiel voorzien voor ieder beoordelingsmoment dat is opgestart. Omdat voor ieder beoordelingsmoment andere vragen kunnen worden beantwoord kan ook het gezondheidsprofiel per beoordelingsmoment verschillen. De keuze tussen de beoordelingsmomenten kan worden gemaakt in de keuzelijst rechtsboven op de resultatenpagina (in plaats van "Verpleegkundig" en "Medisch" bij HC en LTCF).

Tip: op een gezondheidsprofiel komen ook zorgschalen voor. Een PDF met een overzicht van mogelijke resultaten bij de interRAI-zorgschalen vindt u bij de Downloads.

Waarom kan ik voor bepaalde cliënten en groepen geen statistieken laten berekenen?

Voor de individuele statistieken geldt dat 1 afgesloten beoordeling met resultaten volstaat om een statistiek te kunnen genereren. Voor Acute Care moet een ontslagbeoordeling ingevuld en afgesloten zijn. Voorbeeld HC(info)

Groepsstatistieken daarentegen verwerken gegevens van minstens 3 verschillende cliënten d.w.z. dat het resultaat waarvoor een groepsstatistiek gewenst is voor minstens 3 verschillende cliënten moet berekend zijn (waarbij ‘Kan niet worden berekend” ook een resultaat is). Bijvoorbeeld, als er voor 3 verschillende cliënten een beoordeling is opgestart, ingevuld en afgesloten EN voor deze 3 cliënten (beoordelingen) werd de CAP Dehydratatie berekend, dan kan voor die CAP een groepsstatistiek worden getoond. Top

PRIVACY POLICY

Vragen over de privacy policy.

Terecht komen uit de zorgsector vragen en bedenkingen omtrent de privacymaatregelen in BelRAI. We verwijzen hiervoor naar de aparte rubriek Privacy Policy.
  Page Info My Prefs
This page (revision-287) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]