interRAI Emergency Department Screener (EDS)

Wat is het interRAI EDS?

De interRAI Emergency Department Screener (EDS) is afgeleid uit het "Assessment Urgency Algorithm" dat een onderdeel is van de "interRAI Contact Assessment Emergency Department" module. Deze screener hanteert een algoritme om op basis van een risicoprofiel, de nood van een ouder persoon aan een uitgebreider assessment en opvolging te bepalen.

De interRAI EDS heeft 6 risiconiveaus die de nood aan doorverwijzing naar gespecialiseerde geriatrische diensten of een uitgebreider assessment bepalen waarbij code 1 overeenstemt met 'minst urgent' en code 6 'meest urgent'.

Wat is het doel?

Het doel van de interRAI EDS is gezondheidswerkers aangeven hoe dringend een ouder persoon nood heeft aan gespecialiseerde geriatrische zorgverlening zoals een uitgebreider assessment of doorverwijzing naar specifieke diensten binnen de dienst spoedgevallen, hospitalisatieafdelingen, de eerstelijnszorg of ambulante diensten.

De resultaten van de interRAI EDS werden ontwikkeld om een nauwkeurige beoordeling mogelijk te maken en niet om het klinische oordeel te vervangen. Uw finale klinische beslissing dient gebaseerd te zijn op alle informatie waarover u beschikt.

Wat is de doelpopulatie?

Alle personen op de dienst spoedgevallen of in de eerste lijn, die 75 jaar of ouder zijn, behalve diegenen bij wie dringend interventies nodig zijn omwille van levensbedreigende omstandigheden.

Aan de hand van een klinische beoordeling kan bepaald worden of een screening aangewezen is bij jongere personen.

Hoe gebruik ik deze app?

Volg de instructies en maak gebruik van uw best mogelijke klinische oordeel om een antwoord te kiezen. De persoon is de belangrijkste bron van klinische informatie. Indien beschikbaar, kunnen mantelzorgers (familie of begeleiders) en het medisch dossier geraadpleegd worden als aanvulling op de informatie die verkregen werd via de persoon.

De mobiele applicatie van de interRAI EDS is in verschillende talen beschikbaar voor:

Apple: https://itunes.apple.com/us/app/interrai-ed-screener/id871248119?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healtheti.interraied

  Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]