FAQ


RAI - interRAI

Het Resident Assessment Instrument (RAI) werd op het einde van de jaren 1980 in de Verenigde Staten ontwikkeld als een beoordelingsinstrument om de gezondheidssituatie van ouderen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring te realiseren. Pas nadien werden ook voor de andere zorgsectoren beoordelingsinstrumenten ontwikkeld: de interRAI-beoordelingsinstrumenten.

Chronisch ziek of afhankelijk zijn veronderstelt echter dat men beroep kan doen op diensten in verschillende zorgsettings op hetzelfde moment of op al dan niet opeenvolgende tijdstippen. Om tegemoet te komen aan de integratie van deze verschillende diensten werden in april 2005 na een complex herstructureringsproces de nieuwe interRAI-versies (Integrated Suite of Assessment Instruments), die beter op mekaar afgestemd zijn, door interRAI vrijgegeven. De interRAI-beoordelingsinstrumenten (Minimum Data Set, MDS) helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt. De beoordelingsinstrumenten stellen de zorgverleners in staat het functioneren, de gezondheid, de sociale steun en het gebruik van diensten van de cliënt te beoordelen. Bepaalde aspecten van de items fungeren hierbij als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s. De zorgdoelen in de verschillende CAP’s variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke CAP bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren om daarna de zorgverleners toe te laten op een flexibele en autonome manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de interRAI-beoordelingsinstrumenten vooral mikken op de aanwezige competenties van de cliënten en veel minder op wat de cliënten niet (meer) kunnen (deficits). De CAP’s hebben deze competentieregel als basis. CAP’s zijn immers (zorg)richtlijnen voor een potentieel van aanpassing of verbetering. Ze informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren en ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is. Top

Wat betekenen de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de residentiële zorg, de thuiszorg, ...?

InterRAI biedt evaluatie-, zorgplannings- en zorgbeleidsmogelijkheden vertrekkend vanuit een gesystematiseerde observatie van gebruikersbehoeften. Vanuit ingevulde scores worden variabelen berekend die betrekking hebben op de individuele zorgplanning (de CAP's en ingebouwde zorgschalen), op de kwaliteit van zorg geleverd in eenheden en voorzieningen, en op aspecten van het afdelings- en voorzieningsbeleid (inzet van manpower, benuttingscapaciteit, zorgbelasting, …). Tenslotte stelt de gehanteerde methodologie afdelingen en voorzieningen in staat, onderlinge vergelijkingen op te zetten. Samenvattend is het een instrument dat op het niveau van de zorgvloer, op het niveau van de afdelingen en op het niveau van de voorzieningen, op de reële zorgbehoeften van de gebruikers gebaseerde gegevens aanlevert/verheldert die inzetbaar zijn bij het aansturen van de directe zorg, de organisatie van de afdelingen en het voorzieningsbeleid. Top

Wat zijn de interRAI-beoordelingsinstrumenten niet?

De interRAI-beoordelingsinstrumenten groeperen, organiseren en verhelderen informatie. Ze zijn géén (elektronisch) zorgdossier, geen zorgplanner, geen "kookboek voor goede zorg". Ze signaleren mogelijke problemen en geven een aantal mogelijke guidelines en protocols via dewelke de gestelde problemen kunnen worden aangevat. De keuze van de auteurs is expliciet om de zorgverleners en zorgorganisaties de maximale autonomie te laten in hun zorgaanbod als reactie op de gedetecteerde zorgbehoefte. Top

In hoeverre zijn de interRAI-beoordelingsinstrumenten een cliëntvolgsysteem?

Op een systematisch wijze worden de veranderingen in de zorgbehoefte van de cliënt opgevolgd. Herbeoordelingen worden op regelmatige basis voorgesteld en aanbevolen. Tevens kan ieder lid van het multidisciplinaire team om een tussentijdse herbeoordeling vragen bij een significante toestandsverandering. Dit biedt bovendien het grote voordeel dat het een betere integratie van de verschillende diensten mogelijk maakt. Wanneer iemand vanuit de thuiszorg naar het ziekenhuis en vandaar eventueel naar de residentiële zorg gaat, dan kan de informatie over die persoon worden uitgewisseld. Top

Hoe worden de zorgverleners geholpen door de interRAI-beoordelingsinstrumenten?

De interRAI-beoordelingsinstrumenten helpen de zorgverleners van het verzorgingstehuis, de thuiszorg, … om via vastgestelde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt. Vanuit de verkregen informatie kan vervolgens een zorgplan worden opgesteld. Dit helpt daarenboven om de vastgestelde doelen in het zorgplan te evalueren en het nadien bij te stellen. De interRAI-beoordelingsinstrumenten helpen de zorgverleners "holistisch" te kijken naar de cliënt. Top

Welke CAP's kunnen van toepassing zijn in de verschillende zorgsettings?

Lijst met CAP's per setting(info). Top

Wat betekent de activering van de CAP's?

De CAP's hebben een "signaalfunctie". Ze willen zowel de mogelijke als de actuele problemen signaleren zodat deze verder kunnen worden geëvalueerd in functie van het zorgplan wanneer de cliënt er baat kan bij hebben (zie ook CAP-triggers). Top

BelRAI

BelRAI is een pilootproject voor een uniforme en web-based (online) registratie van interRAI-gegevens en maakt op die manier het gebruik van de interRAI-beoordelingsinstrumenten in de verschillende zorgsettings mogelijk.

Teneinde een multidisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen alle, soms uiteenlopende, meningen van verschillende zorgverleners voor één bepaalde cliënt door het systeem geregistreerd en nadien bewaard worden. Na het beantwoorden van alle vragen in de verschillende items van het interRAI-beoordelingsinstrument (Minimum Data Set, MDS) en het overlopen van de meningsverschillen tussen de zorgverleners onderling, kan de vragenlijstverantwoordelijke de resultaten door het systeem laten berekenen. De gegenereerde, transparante potentiële probleemgebieden en guidelines kunnen uiteindelijk op een autonome manier gebruikt worden door zorgverleners en zorgsettings bij het realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring. Top

Doel en verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.

Het BelRAI-project stelt zich tot doel na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van het Resident Assessment Instrument (RAI of interRAI-beoordelingsinstrument) in de zorg voor ouderen die thuis of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven. De studie gaat uit van Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het onderzoek gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Prof. Dr. Anja Declercq van de K.U.Leuven en Prof. Dr. Christiane Gosset van de Université de Liège. Deze studie vervangt geenszins de behandeling of de zorg die een cliënt krijgt.

In de loop van het project wordt er veel belang gehecht aan de analyse van de voorwaarden die moeten voldaan worden om te kunnen leiden tot een succesvolle implementatie van de interRAI-beoordelingsinstrumenten in het kader van de zorg voor ouderen in de verschillende zorgsettings. Binnen deze applicatie worden ook persoonsgegevens van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit project is:

 • voor Nederlandstaligen: Prof Dr. Anja Declercq, K.U.Leuven - LUCAS, Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001, 3000 Leuven;
 • voor Franstaligen: Prof. Dr. Christiane Gosset, Département des Sciences de la Santé Publique, Université de Liège - Bât. B23, 3, Avenue de l'hôpital, 4000 Liège.

De gegevens die over u zullen worden verzameld, omvatten o.a. uw naam, werkadres, contactgegevens, het laatste moment dat u inlogde en uw rol in het zorgproces, en hebben tot doel informatie over zorgcliënten te kunnen verwerken en uw toegang tot deze cliënten te bepalen. Uw naam kan eventueel worden opgenomen in de lijst van de (categorieën van) verwerkingsbevoegde personen.

Problemen bij het inloggen.

Zie Inloggen, toegang tot BelRAI. Top

Recht van toegang en verbetering.

Een cliënt heeft het recht om zijn/haar gegevens, bewaard in BelRAI, in te zien. Dit gebeurt best door contact op te nemen met de cliëntbeheerder. Indien een cliënt dus toegang tot zijn/haar gegevens vraagt, wordt hij/zij dus doorverwezen naar zijn/haar cliëntbeheerder. In het geval de cliënt vertegenwoordigd wordt (bijvoorbeeld bij wils- of handelingsonbekwaamheid), kan enkel de vertegenwoordiger toegang vragen tot de gegevens van de cliënt (en niet de cliënt zelf).

Een zorgverlener heeft ook recht van toegang tot zijn/haar eigen gegevens die binnen de applicatie worden verwerkt. Tevens heeft hij/zij recht van verbetering. Dit laatste houdt in dat hij/zij in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, kosteloos kan laten verbeteren door:

 • voor Nederlandstaligen: BelRAI-helpdesk, K.U.Leuven - LUCAS, Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001, 3000 Leuven, tel. 016/33.69.17 (ma-vr 10u-11u), e-mail helpdesk@belrai.org;
 • voor Franstaligen: Prof. Dr. Christiane Gosset, Département des Sciences de la Santé Publique, Université de Liège - Bât. B23, 3, Avenue de l'hôpital, 4000 Liège, tel. 04/366.25.04, e-mail cgosset@ulg.ac.be.

U kunt hiervoor tevens een brief schrijven aan de verantwoordelijke van het project.

Deze informatie is opgenomen in het "Privacy beleid". Top

ADMINISTRATIE

Wie heeft toegang tot BelRAI?

Via de onlinediensten van de eHealth-portaalsite kan op BelRAI toegang worden verleend aan zorgverleners. De toegang tot de informatie op BelRAI wordt tevens beperkt volgens het “need to know” principe: zorgverleners kunnen enkel die informatie over cliënten raadplegen die ze strikt nodig hebben om hun zorgtaken uit te voeren (rolgebaseerde toegangsmatrices i.v.m. functies, soort informatie en rollen) . Dit wordt afgedwongen door de maatregelen die voorzien zijn in het "Privacy beleid".
Het toegangsbeleid van BelRAI is zo opgezet dat flexibiliteit mogelijk is tussen verschillende zorgsituaties (“intra muros” en “inter muros”), terwijl de privacy van de cliënten toch gewaarborgd wordt in al deze situaties.

Schematische voorstelling van de groepshiërarchie en het toegangsbeleid in BelRAI.

Rolgebaseerde toegang in BelRAI

Zie Inloggen, toegang tot BelRAI. Top

Welke acties kunt u ondernemen in BelRAI?

De lijst van acties die u kunt ondernemen kan zeer verschillend zijn. Afhankelijk van de status van de vragenlijst, de rol die u speelt bij die vragenlijst en de rechten die u in het algemeen hebt via uw rol in BelRAI wordt bepaald welke acties u kunt ondernemen. Zie verder in deze rubriek. Top

Wie kan een cliënt aanmaken (inbrengen) in BelRAI?

Alleen bepaalde zorgverleners (bijv; arts, hoofdverpleegkundige, …) kunnen een cliënt aanmaken (inbrengen) in het BelRAI-systeem. De zorgverleners die cliënten kunnen aanmaken worden bepaald door een toegangsmatrix in BelRAI ("rollen met toegang tot bepaalde functies"). Tijdens dit invoerproces wordt tenminste één "cliëntbeheerder" voor de cliënt aangeduid, het kunnen er dus ook meerdere zijn. Later kunnen eventueel nog bijkomende cliëntbeheerders aangeduid worden door de reeds bestaande cliëntbeheerder(s). Top

Wat is een cliëntbeheerder?

In BelRAI wordt voor elke cliënt een "cliëntbeheerder" (een zorgverlener als vertrouwenspersoon) gekozen (zie: Wie kan een cliënt aanmaken (inbrengen) in BelRAI?) die later als enige het profiel van een cliënt kan aanpassen en dus een belangrijke rol heeft in het privacy-gebeuren(info). De cliëntbeheerder kan ook bepalen welke zorgverleners toegang hebben tot de cliënt door de cliënt lid te maken van een groep of groepen (met zorgverleners) of door zorgverleners individuele toegang te geven tot de cliënt. Met andere woorden: een zorgverlener heeft maar toegang tot de gegevens van een cliënt als hij/zij lid is van dezelfde groep of als hij/zij individuele toegang heeft gekregen tot die cliënt. De cliëntbeheerder kan op elk moment deze toegang aanpassen of ongedaan maken. Let op: een cliënt kan naast minstens één, meerdere cliëntbeheerders hebben. Top

Wat is een groep?

Cliënten en zorgverleners kunnen deel uitmaken van groepen die hiërarchisch gestructureerd kunnen zijn. De groepsgebaseerde toegang is dus gebaseerd op de combinatie van de vertrouwensfuncties "cliëntbeheerder" (tot welke groepen mag mijn cliënt behoren ) en "groepsbeheerder" (welke zorgverleners mogen er in mijn groep zitten), waarbij de cliëntbeheerder erop vertrouwt dat de groepsbeheerder de verantwoordelijkheid neemt enkel die zorgverleners tot zijn groep toe te laten die strikt noodzakelijk zijn voor het zorgproces. Top

Wie kan een groep aanmaken in BelRAI?

Alleen bepaalde zorgverleners (bijv; arts, hoofdverpleegkundige, …) kunnen groepen (met tenminste één groepsbeheerder en eventueel zorgverleners) aanmaken in het BelRAI-systeem. De zorgverleners die groepen kunnen aanmaken worden bepaald door een toegangsmatrix in BelRAI ("rollen met toegang tot bepaalde functies"). Top

Wat is een bovenliggende groep (hoofdgroep)?

Cliënten en zorgverleners kunnen deel uitmaken van groepen, die hiërarchisch gestructureerd kunnen zijn. Elke groep mag maximum één bovenliggende (hoofdgroep) hebben. Zorgverleners in een hoofdgroep krijgen toegang tot de cliënten in hun groep en tot de cliënten van alle onderliggende groepen. Een cliënt kan daarbij lid zijn van één of meer groepen. Zorgverleners in die groepen (en in alle bovenliggende groepen) hebben toegang tot de cliënt. Het is de groepsbeheerder die een zorgverlener lid kan maken van een groep. Top

Wat betekent overerving binnen de context van groepen?

Groepen kunnen onder een bepaalde structuur en hiërarchie voorkomen in het systeem. Dit heeft gevolgen voor de toegangsrechten van de zorgverleners die in deze groepen vertegenwoordigd zijn. Lees verder Top

Wat is een groepsbeheerder?

Een zorgverlener kan groepsbeheerder zijn voor een groep (verantwoordelijke voor een groep). Een groepsbeheerder kan zorgverleners lid maken van een groep, waardoor ze toegang krijgen tot de cliënten in die groep en in alle onderliggende groepen (door de hiërarchische structurering van groepen). Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de groepsbeheerder enkel toegang te geven aan de zorgverleners die nodig zijn voor het zorgproces. Let op: een groep moet minimaal één groepsbeheerder hebben. Top

Wat zijn cliënten die voor u toegankelijk zijn?

Dat is iedereen waarvan u cliëntbeheerder bent, iedereen die tot uw groep(en) en alle onderliggende groepen behoort of iedereen tot wie u individuele toegang heeft. Top

Wat betekent individuele toegang hebben tot een cliënt?

De cliëntbeheerder kan, als dat nodig is, een zorgverlener (die niet tot één of andere groep behoort) individuele toegang te verlenen tot een bepaalde cliënt. De meerwaarde van het verlenen van individuele toegang is:
 • het feit dat zorgverlener X (die niet tot de groep van cliënt Y behoort) toch de details van cliënt Y kan bekijken;
 • het feit dat een vragenlijstverantwoordelijke zorgverlener X altijd kan aanduiden om deel te nemen aan een nieuwe vragenlijst, of dat zorgverlener X zelf een nieuwe vragenlijst (als verantwoordelijke) bij cliënt Y kan opstarten;
 • het feit dat zorgverlener X de resultaten van de vragenlijst ook kan bekijken wanneer de vragenlijst is afgesloten. Wanneer zorgverlener X geen individuele toegang heeft tot cliënt Y, dan is dit voor hem niet mogelijk.Top

Wat is een zorgverlener?

Elke zorgverlener heeft een bepaalde rol die verbonden is met zijn/haar functie in het zorgproces. Op basis van deze rol krijgt de zorgverlener toegang tot bepaalde pagina’s op BelRAI - dus toegang tot functies die men met de webapplicatie kan uitvoeren - en tot bepaalde soorten informatie over een cliënt (bijvoorbeeld medisch, sociaal, gedragsgerelateerd, enz.). Voor het invullen van een specifiek interRAI-beoordelingsinstrument of Minimum Data Set (vragenlijst) kan - indien nodig en binnen vooraf bepaalde grenzen - beslist worden om de toegang tot bepaalde soorten informatie uit te breiden of te beperken voor bepaalde rollen. Top

Wat zijn zorgverleners die voor u toegankelijk zijn?

Dat zijn alle zorgverleners in uw groep(en) en alle onderliggende groepen. Individuele zorgverleners (die geen lid zijn van een groep) behoren daar niet bij. Top

Wat is een vragenlijstverantwoordelijke?

De vragenlijstverantwoordelijke is de zorgverlener die verantwoordelijk is voor het valideren en het afwerken van de vragenlijst. De verantwoordelijke kan na het verstrijken van de einddatum nog vragen beantwoorden, beslissen over eventueel tegenstrijdige antwoorden, de resultaten laten berekenen en de vragenlijst tenslotte afsluiten. Let op: er moet exact één vragenlijstverantwoordelijke aangeduid worden tijdens het opstarten van de vragenlijst (stap3). Top

Wat is een deelnemende zorgverlener?

De zorgverlener(s) die samen met de vragenlijstverantwoordelijke de vragenlijst moeten invullen. Als er geen deelnemende zorgverlener wordt aangeduid (opstarten van de vragenlijst: stap 4) zal de vragenlijst enkel door de verantwoordelijke kunnen worden ingevuld. Top

Wat zijn toegangsrechten?

Tijdens het opstarten van de vragenlijst (stap 5) kan men aanduiden welke vraagtypes de deelnemende zorgverleners voor de vragenlijst mogen invullen. Als een vraagtype voor een bepaalde zorgverlener aangevinkt staat zal hij/zij alle vragen van dit type mogen invullen. Sommige vraagtypes kunt u niet aanpassen omdat dit zo werd vastgelegd door de systeembeheerder. Let op: als u voor een bepaalde zorgverlener alle vraagtypes uitvinkt, zal hij/zij geen enkele vraag kunnen invullen. De vragenlijstverantwoordelijke daarentegen mag altijd alle vragen invullen. Als er echter geen deelnemende zorgverleners werden aangeduid (opstarten van de vragenlijst: stap 4) zal de vragenlijst enkel door de verantwoordelijke kunnen worden ingevuld (en is de mogelijkheid om toegangsrechten toe te wijzen hier uiteraard overbodig). Top

Hoe zijn de vraagtypes samengesteld?

Alle vraagtypes zijn samengesteld uit één of meerdere vragen, items of rubrieken van de verschillende interRAI-beoordelingsinstrumenten (Home Care, LTCF en Acute Care).

(Het vraagtype "Katz" is samengesteld uit "Fysische afhankelijkheid en "Psychische afhankelijkheid" en heeft geen betrekking op de interRAI-beoordelingsinstrumenten.)

Top

Hoe kiest u een interRAI-beoordelingsinstrument voor uw cliënt?

 • Kies bij een eerste beoordeling van een cliënt ...
  • in een woon- en zorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of andere instelling voor verlengde zorg voor een interRAI LTCF-beoordelingsinstrument (Long Term Care Facility = instelling voor verlengde zorg);
  • in een thuiszorgorganisatie voor een interRAI HC-beoordelingsinstrument (Home Care = thuiszorg);
  • in een ziekenhuis voor een interRAI AC-beoordelingsinstrument (AC = acute zorg).
 • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling geen ontslagbeoordeling was voor hetzelfde interRAI-beoordelingsinstrument.
 • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling wel een ontslagbeoordeling was opnieuw tussen een interRAI LTCF- , HC- of AC-beoordelingsinstrument al naargelang de situatie (instelling voor verlengde zorg, thuiszorg of acute zorg) van de cliënt. Top

Hoe verloopt de levenscyclus van een vragenlijst?

 • Fase 1: "open voor invoer"
De vragenlijst staat open waardoor de vragen in de verschillende secties van het interRAI-beoordelingsinstrument of Minimum Data Set kunnen worden beantwoord. Alle zorgverleners die deelnemen aan de beoordeling kunnen nu de vragen betreffende die cliënt beantwoorden. De vragenlijstverantwoordelijke kan ook vragen beantwoorden maar kan in deze fase nog geen resultaten berekenen.
 • Fase 2: "wacht op afsluiting"
De tijd om de vragenlijst in te vullen is verstreken, de uiterste invuldatum is bereikt. Zorgverleners die deelnemen aan de beoordeling kunnen nu geen veranderingen aan hun eigen antwoorden meer aanbrengen. In deze fase is het de bedoeling dat de vragenlijstverantwoordelijke de vragenlijst overloopt en alle ontbrekende antwoorden, tegenstrijdigheden en onjuistheden, eventueel via multidisciplinair overleg, oplost. Als deze inconsistenties opgelost zijn kan de vragenlijstverantwoordelijke de resultaten (indien nodig meermaals) door BelRAI laten berekenen. De vragenlijstverantwoordelijke kan na het bekijken van de resultaten de vragenlijst afsluiten.
 • Fase 3: "gesloten"
De vragenlijstverantwoordelijke heeft de vragenlijst afgesloten. De antwoorden op de verschillende vragen van het interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) en de daaruit volgende resultaten (CAP's, ...) zijn in deze fase definitief: er kan niets meer worden aangepast of veranderd, niet door de deelnemende zorgverleners en ook niet door de vragenlijstverantwoordelijke. De resultaten kunnen nu worden geconsulteerd door iedereen die toegang heeft tot deze informatie. Het afsluiten van de vragenlijsten zorgt er ook voor dat de gegevens kunnen worden geanonimiseeerd om nadien te worden verwerkt in statistieken. Top

INVULPROBLEMEN

Het SIS-kaartnummer.

Het SIS-kaartnummer bevindt zich onderaan links op de SIS-kaart. Top

Wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt.

De persoon die verantwoordelijkheid kan opnemen voor de cliënt kan in het interRAI-beoordelingsinstrument (HC, LTCF) worden aangevinkt. Dit kan zijn een benoemd raadsman of voogd, een gerechtelijk raadsman, een voorlopig bewindvoerder, een voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger, een informele vertegenwoordiger of een vertegenwoordiging door een zorgverlener.Top

Wat is een beoordelingsreferentiedatum?

Bedoeling: het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle beoordelingsitems gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de beoordeling van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.

Definitie: de beoordelingsreferentiedatum is het specifiek eindpunt van de interRAI-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen , enzovoort.

Belangrijke opmerking: aangezien de beoordelingsverantwoordelijke in BelRAI na de uiterste invuldatum nog wijzigingen kan aanbrengen aan de ingevoerde data vooraleer de resultaten te berekenen, wordt de waarde van deze uiterste invuldatum als beoordelingsreferentiedatum bepaald door de tijd die de beoordelingsverantwoordelijke laat tussen de uiterste invuldatum en de datum waarop de resultaten worden berekend. Dus hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten laat berekenen hoe representatiever de resultaten zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt.Top

Moet ik als beoordelingsverantwoordelijke wachten met het invullen van het beoordelingsinstrument tot alle andere deelnemende zorgverleners hun antwoorden hebben weergegeven?

Als beoordelingsverantwoordelijke mag men op ieder moment vragen beantwoorden. Na de uiterste invuldatum dient de beoordelingsverantwoordelijke de antwoorden van de andere zorgverleners te bekijken en desgevallend over te nemen. Top

Hoe gebeurt de berekening van de resultaten?

De berekening gebeurt op basis van de antwoorden en/of bevestigingen van de beoordelingsverantwoordelijke. Als een arts de medicatie invult dan dient de beoordelingsverantwoordelijke deze over te nemen of te veranderen indien er fouten in voorkomen of indien er ondertussen wijzigingen zijn gebeurd (tussen het invullen van de medicatie door de arts en de controle door de beoordelingsverantwoordelijke). Wanneer dit niet gebeurt wordt dit item als onbeantwoord weergegeven. Top

Als cliëntbeheerder heb ik een zorgverlener individuele toegang verleend tot een cliënt. Wanneer deze zorgverlener zich aanmeldt, kan hij wel de details van de cliënt bekijken, maar is het voor hem niet mogelijk open vragenlijsten te bekijken of hieraan deel te nemen. Hoe komt dat en wat is de motivatie/meerwaarde om iemand individuele toegang te verlenen?

Bij het aanmaken van een cliënt wordt gevraagd de cliënt lid te maken van een bepaalde groep zorgverleners. Stel dat men cliënt X lid maakt van de groep "opleiding". Al de zorgverleners die tot deze groep behoren hebben toegang tot deze cliënt. Dit betekent dat ze de details van de cliënt kunnen bekijken. Stel nu dat zorgverlener Z niet tot de groep "opleiding" behoort, maar tot de groep "vorming". Zorgverlener Z heeft dan geen toegang tot cliënt X. Als cliëntbeheerder kan men beslissen om zorgverlener Z toch toegang te verlenen tot cliënt X, en dit via het verlenen van individuele toegang. Dit betekent dat deze zorgverlener Z evenveel rechten krijgt als de zorgverleners van de groep "opleiding", namelijk de mogelijkheid om de details van cliënt X te bekijken. Deze zorgverlener Z kan, net zoals de anderen van de groep ‘opleiding’, geen open vragenlijsten bekijken of invullen zonder dat de vragenlijstverantwoordelijke zorgverlener Z aanduidt om deel te nemen aan die vragenlijst.

De meerwaarde van het verlenen van individuele toegang is:

 • het feit dat zorgverlener Z (die niet tot de groep "opleiding" behoort) toch de details van cliënt X kan bekijken;
 • het feit dat een beoordelingsverantwoordelijke zorgverlener Z altijd kan aanduiden om deel te nemen aan een nieuwe beoordeling, of dat zorgverlener Z zelf een nieuw beoordelingsinstrument (als verantwoordelijke) bij deze cliënt X kan opstarten;
 • het feit dat zorgverlener Z de resultaten van de beoordeling ook kan bekijken wanneer het beoordelingsinstrument is afgesloten. Wanneer zorgverlener Z geen individuele toegang heeft tot cliënt X, dan is dit voor hem niet mogelijk. Top

Hoe komt het dat bepaalde CAP's niet kunnen worden berekend?

Wanneer bepaalde items van het interRAI-beoordelingsinstrument (die als CAP-triggers fungeren) niet of onvolledig in BelRAI werden ingevuld zullen logischerwijze nadien bepaalde CAP's niet kunnen worden berekend (net als bij de zorgschalen). Het is dus van het grootste belang om alle vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Top

Geneesmiddelen invullen in BelRAI.

Tijdens de opleidingen wordt gevraagd dat het invullen van de geneesmiddelen in BelRAI wordt uitgevoerd door één persoon (verpleegkundige, arts, ...). Het gaat hier immers om gegevens die vastliggen (voorgeschreven door de arts) en interpretatie overbodig maken.
Let op: vergeet niet dat de beoordelingsverantwoordelijke (kan een dokter zijn, meestal niet), verantwoordelijk blijft voor de correctheid van het invoeren van de gegevens (zoals bij de andere secties).
In een latere fase van het project zal een functionaliteit worden voorzien die het invullen van geneesmiddelen gemakkelijker zal maken (door integratie met bestaande zorgapplicaties). Top

Moet ik telkens de medicatie verandert een nieuwe RAI invullen of moet ik de medicatie aanvullen in het laatste ingevulde RAI?

Bij het invullen van het interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) is het de bedoeling het geneesmiddelengebruik (corresponderend met de beoordelingsperiode) nauwkeurig te identificeren en vast te leggen. Hierbij moeten geneesmiddelen met wijzigingen in dosering afzonderlijk worden vastgelegd. Een nieuwe beoordeling, na het afsluiten van de beoordelingsperiode, moet slechts worden uitgevoerd indien er een significante verandering in de toestand van de cliënt heeft plaatsgevonden. Het zorgteam moet (kleine of voorbijgaande) veranderingen evenwel optekenen in het cliëntdossier en de noodzakelijke klinische interventies uitvoeren. In deze gevallen wordt verwacht dat de probleemtoestand van de cliënt binnen een korte periode van 1 tot 2 weken op zijn uitgangspunt terug is. Top

Er is enkele weken geleden een interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) ingevuld voor cliënt X. Nu is de toestand plots veranderd. Kan ik de beoordeling die pas ingevuld en afgesloten is nog wijzigen?

Een eerder ingevuld en afgesloten beoordelingsinstrument mag en kan niet worden gewijzigd wanneer de toestand van de cliënt verandert. Kleine veranderingen in de toestand van de cliënt moeten in het cliëntdossier worden genoteerd. Dit bijhouden en documenteren maken deel uit van de verantwoordelijkheid van de instelling om de noodzakelijke zorg en dienstverlening te bieden. Het invullen van een nieuw interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) om de veranderingen weer te geven is niet vereist tenzij de patiënt een significante verandering in zijn toestand heeft meegemaakt. Om bij een significante toestandsverandering de juiste zorg aan de cliënt te kunnen geven voert u zo snel mogelijk een nieuwe beoordeling uit. Top

Wat is een significante toestandsverandering?

Een significante toestandsverandering wordt gedefinieerd als een belangrijke verandering in de toestand van de cliënt die: niet op zichzelf staat, gevolgen heeft voor meer dan één gebied van de gezondheidstoestand van de patiënt en een multidisciplinaire evaluatie of herziening van het zorgplan nodig maakt. Doe een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering wanneer het veranderingspatroon consistent is en op twee of meer gebieden (eventueel binnen één bepaald domein) verslechtering of vooruitgang plaatsvindt (Handboek HC, Sectie A8 of Handboek LTCF, Sectie A8). Top

Wat betekent een "probleem staat op zichzelf"?

Een probleem staat op zichzelf wanneer het vanzelf verdwijnt (in het algemeen binnen twee weken) zonder verdere tussenkomst of toepassing van het zorgteam van standaard aan de zieke gerelateerde klinische interventies. Top

Hoe noteer ik kleine problemen (geen significante veranderingen) of problemen die op zichzelf staan?

Voor kleine of tijdelijke veranderingen in de toestand van de patiënt zijn herbeoordelingen niet nodig. Het zorgteam moet de voorbijgaande veranderingen evenwel optekenen in het cliëntdossier (zorgkaart, ...) en de noodzakelijke klinische interventies uitvoeren. In deze gevallen wordt verwacht dat de probleemtoestand van de cliënt binnen een korte periode van 1 tot 2 weken op zijn uitgangspunt terug is. Top

Wanneer wordt een ontslagbeoordeling gedaan?

Lees nauwkeurig Sectie A8 in het handboek HC of Sectie A8 in het handboek LTCF. Top

Wat moet ik doen bij een voortijdig afgebroken beoordeling (door ontslag of overlijden)?

Lees nauwkeurig Sectie A8 in het handboek HC of Sectie A8 in het handboek LTCF. Top

De cliënt wordt ontslagen of in het ziekenhuis opgenomen nog vóór het afsluiten van de beoordeling bij eerste opname kan gebeuren.

Lees nauwkeurig Sectie A8 in het handboek HC of Sectie A8 in het handboek LTCF. Top

Hoe snel mag een interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) in zijn geheel worden ingevuld?

Als de instelling het wil kan het interRAI-beoordelingsinstrument (MDS) volledig op de dag van de opname worden ingevuld. Dit vereist echter dat de zorgverleners in belangrijke mate op de cliënt en o.a. zijn familie zijn aangewezen als bron van informatie over de toestand van de cliënt. Dit in tegenstelling tot wanneer er meer tijd is voor de observatie. Een snelle beoordeling en het doornemen van de CAP's is zinvol en wenselijk voor kortdurende opnames. Top

Wat is een ATC-code?

Uitleg over de ATC-code (Anatomical Therapeutical Chemical) vindt u op de website van het B.C.F.I. VZW (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) . In het excelbestand ("lijst der farmaceutische specialiteiten") dat op de website van het RIZIV ter beschikking is gesteld, zijn de ATC-codes opgenomen die geldig zijn op 1 juli 2006. Op 1 januari van elk jaar werkt het RIZIV op basis van de update van de lijst van de WGO de basistabel van de ATC-codes en de ATC-codes van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten bij. Top

Wat betekent ICD?

International Classification of Diseases of Internationale Classificatie van Ziekten

De World Health Organization en ICD

Health Center for Health Statistics - ICD-9

Health Center for Health Statistics - ICD-9-CM

Health Center for Health Statistics - ICD-10

Health Center for Health Statistics - ICD-10-CM

Health Center for Health Statistics - ICF

International Classification of Diseases, ninth revision, Clinical Modification

Opzoektabellen 2005-2006-2007-2008-2009-2010 Top

PRIVACY POLICY

Vragen over de privacy policy.

Terecht komen uit de zorgsector vragen en bedenkingen omtrent de privacymaatregelen in BelRAI. We verwijzen hiervoor naar de aparte rubriek Privacy Policy.

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-406) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]