Opleidingen

Veel documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.


Ter ondersteuning van de opleidingen worden hieronder verschillende documenten ter beschikking gesteld.

Interne vorming

Gelieve bij het plannen van een interne vorming het document "Aanvraag opleiding" van eHealth in te vullen en per e-mail terug te sturen naar sophie.vandevreken@ehealth.fgov.be 
of per post t.a.v. Sophie Van de Vreken, eHealth-platform Service Management, Sint-Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel.

Met die informatie wordt gepoogd om op de vormingsdag de onderhoudswerken aan de BelRAI-webapplicatie of aan de toegangspoort te vermijden.

Voor wie moet een interRAI-beoordeling worden uitgevoerd?

In deze presentatie wordt het duidelijk dat het antwoord op deze vraag afhangt van het ondertekenen van het informed consent en van de zorgsetting waar men zich in bevindt. Voor elke zorgsetting worden de criteria en de hulpmiddelen beschreven die de toewijzing van een interRAI-beoordeling bepalen of ondersteunen.

Download(info) de presentatie over de toewijzing van een interRAI-beoordeling (meerdere settings).

Download(info) de inclusiecriteria voor de thuiszorg (Home Care).

Download(info) de BEL-schaal.

Download(info) de Edmonton Frail Scale.


Gelieve voor het BelRAI-project de score van de EDMONTON FRAIL SCALE als volgt te interpreteren:
  • als de score ≥ 9 → beoordelingen opstarten
  • als de score < 9 → geen beoordelingen opstarten

Beoordeling en beoordelingsverantwoordelijke

Deze presentatie gaat dieper in op de verschillende fasen van een beoordeling en de bijhorende toegangsrechten van de deelnemende zorgverleners. Hier wordt ook de centrale functie van de beoordelingsverantwoordelijke uitgebreid toegelicht.

Download(info) de presentatie over de beoordeling en de beoordelingsverantwoordelijke.

Beveiliging en privacy

Hier worden de maatregelen besproken die worden genomen om de bescherming van de privacy te garanderen. U kan hier meer uitleg vinden over het informed consent, de toegang tot het systeem, de toegang tot cliëntgegevens en de rolgebaseerde toegang tot taken en cliëntinformatie. De functies van cliëntbeheerder en groepsbeheerder komen hier ook aan bod.

Download(info) de presentatie over de beveiliging en de privacy.

Instrumenten en secties

Hier gaan we dieper in op de inhoud van een beoordelingsinstrument, de verschilpunten tussen de diverse zorgsettings en halen we reeds een aantal moeilijk in te vullen vragen/secties aan.

Download(info) de presentatie over de instrumenten en de secties.

Verduidelijking van de items van het interRAI-beoordelingsinstrument voor de acute zorg (Acute Care)

Vermits de interRAI AC op verschillende punten verschilt van de interRAI HC/LTCF wordt in deze presentatie dieper ingegaan op deze verschillen en wordt toegelicht waarom dit beoordelingsinstrument op een andere manier is opgebouwd.

Download(info) de presentatie over de verduidelijking van de items van het interRAI-beoordelingsinstrument voor de acute zorg (Acute Care).

Output

In deze presentatie komen de resultaten aan bod die na het invullen van een beoordeling worden gegenereerd door het BelRAI-systeem. De Klinische Analyseprotocollen (CAP’s) en de zorgschalen zijn rechtstreeks relevant voor het opstellen van een zorgplan (microniveau). De RUG’s en de statistieken zijn eerder relevant op meso- en macroniveau.

Download(info) de presentatie over de output.

Casussen

Oefeningen bij het invullen van de verschillende secties.

Download(info) de casus i.v.m. het interRAI-beoordelingsinstrument voor de acute zorg (Acute Care).

Download(info) de casus i.v.m. het interRAI-beoordelingsinstrument voor de thuiszorg (Home Care).

Download(info) de casus i.v.m. het interRAI-beoordelingsinstrument voor de residentiële settings (LTCF).

Download(info) de voorbeelden i.v.m. de secties ADL en IADL van de interRAI-beoordelingsinstrumenten.

Download(info) de BelRAI-quiz.

Bijlage voor de lesgever

Voor de presentaties omtrent "Beveiliging en privacy", "Instrumenten en secties", "Verduidelijking van de items van het interRAI-beoordelingsinstrument voor de acute zorg (Acute Care)" en "Output" biedt dit document bijkomende uitleg. Het is in de eerste plaats bedoeld als ondersteuning voor de trainers, maar bevat ook nuttige informatie die toelaat bepaalde vragen of problemen op te lossen.

Download(info) de bijlage voor de lesgever.

Het wijzigen van de uiterste invuldatum door de beoordelingsverantwoordelijke

Het overnemen van antwoorden - Update van 25 oktober 2011

Het samenstellen van een beoordeling door de beoordelingsverantwoordelijke - Update van 25 oktober 2011

Het aanmaken van een nieuw beoordelingsmoment bij een Acute Care-beoordelingsinstrument

Transfers van cliënten over verschillende zorgsettings heen

Met ‘transfer’ bedoelen we de overdracht van een cliënt van de ene zorgorganisatie naar de andere.

Download(info) schema transfers thuiszorg deel 1.

Download(info) schema transfers thuiszorg deel 2 (zie ook: Stroomschema's).

Download(info) schema transfers woonzorgcentra en kortverblijf deel 1.

Download(info) schema transfers woonzorgcentra en kortverblijf deel 2 (zie ook: Stroomschema's).

Download(info) presentatie Toronto 2010.

BelRAI en de Thuiszorg

Download(info) leidraad "BelRAI en de Thuiszorg".

Let op: de hierin besproken inclusiecriteria gelden alleen voor het BelRAI-project en niet voor P3.

  Page Info My Prefs
This page (revision-64) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]