AC SECTIE E: COMMUNICATIE EN GEZICHTSVERMOGEN

Communicatieproblemen kunnen een cliënt isoleren en kunnen het hem/haar moeilijk maken om informatie over zijn/haar fysieke of psychologische toestand te geven of om instructies te begrijpen. De omvang van dergelijke problemen moet vastgesteld worden en het verminderen van de impact ervan zou in elk zorgplan een belangrijke doelstelling moeten zijn.

Bedoeling: Deze items geven informatie over het vermogen van de cliënt om met anderen te communiceren, om te horen en om te zien (eventueel met hulpmiddelen).

Communicatie – Communicatieproblemen kunnen door heel wat factoren veroorzaakt worden (bijv. het verouderingsproces; neveneffecten van medicatie; fysieke, neurologische en psychiatrische stoornissen). In sommige situaties kunnen de problemen door meer dan één factor veroorzaakt worden. Een cliënt kan bijvoorbeeld afasie hebben en ook al sinds lange tijd aan gehoorverlies lijden; of een cliënt kan dementerend zijn, problemen hebben bij het vinden van zijn/haar woorden en aan gehoorverlies lijden. Daarnaast kunnen ook symptomen als auditieve hallucinaties en omgevingsfactoren (zoals enorm veel lawaai), hetzij alleen of in combinatie, een effectieve communicatie in de weg staan. Tekortkomingen betreffende het vermogen om zichzelf begrijpbaar te maken (expressieve communicatieproblemen) kunnen zijn: een verminderd stemvolume, problemen om geluid te produceren en problemen om de juiste woorden te vinden, om zinnen te bouwen, om te schrijven of om gebaren te maken. Tekortkomingen betreffende het vermogen om te begrijpen (receptieve communicatieproblemen) kunnen een achteruitgang van het gehoor, het begrip (van gesproken of geschreven communicatie) of de herkenning van gezichtsuitdrukkingen betekenen.

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]