BelRAI is een platform voor de elektronische registratie en uitwisseling van zorgevaluaties aan de hand van het BelRAI-instrument. Zorgverleners kunnen gegevens delen op twee manieren:

 1. Via de website https://www.belrai.org/, waar zorgverleners zelf gegevens kunnen raadplegen en aanpassen.
 2. Via de BelRAI web service, een toegangspoort voor softwarepakketten zoals het elektronisch zorgdossier, om gegevens uit te wisselen met de BelRAI databank.

In beide gevallen worden alle beoordelingen in de centrale BelRAI databank bewaard. Om met de BelRAI web service gegevens te kunnen uitwisselen, moet u aan beide voorwaarden voldoen, die hieronder verder worden toegelicht:

 1. Uw organisatie is lid van de BelRAI “circle of trust”. Voor details zie Informatie voor zorginstellingen
 2. Uw ICT toepassing is erkend om met de BelRAI web service te koppelen. Voor details zie onder (Informatie voor ICT ontwikkelaars).

Informatie voor zorginstellingen

Toetreden tot de BelRAI “circle of trust”

BelRAI, met inbegrip van de web service, is gemachtigd door de privacy commissie en wordt beveiligd via het eHealth-platform d.m.v. uw organisatiecertificaat. Dit betekent wel dat uw organisatie een strikt informatieveiligheidsbeleid dient toe te passen om te kunnen toetreden tot de zogenaamde “circle of trust” van BelRAI. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct beheren van de toegang van zorgverleners tot de informatie en van hun therapeutische relatie met cliënten.

Wat moet ik hiervoor doen?

Om van de BelRAI web service gebruik van te kunnen maken, dient u volgende stappen te doorlopen:

A. Voor organisaties die tot de Vitalink circle of trust behoren, is de procedure als volgt:

 1. Organisatiecertificaat aanvragen bij eHealth:
  1. Ga naar https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten
  2. Klik op “Aanvraagprocedure voor productiecertificaten starten”
  3. Als u uw certificaat heeft ontvangen, neem contact op met uw informaticaleverancier. Stuur nooit uw certificaat onbeveiligd via e-mail!
 2. Toetreden tot de circle of trust Vitalink
  1. Vraag toegang aan bij Vitalink, zie http://www.vitalink.be/als-organisatie-toegang-krijgen-tot-pati%C3%ABntgegevens
  2. Na validatie door Vitalink ontvangt u het contract ondertekend door Vitalink.
 3. Toetreden tot de circle of trust BelRAI
  1. Stuur uw Vitalink-contract en het door u ondertekende BelRAI-contract(info) naar circleoftrust@belrai.org. Deze informatie wordt overgemaakt aan de beheerder van de BelRAI circle of trust (FOD Volksgezondheid)
  2. Na validatie door de FOD Volksgezondheid geeft deze de naam en KBO-nummer van de zorginstelling door met de vraag om deze zorginstelling toe te voegen aan de “whitelist” van toegelaten organisaties binnen de BelRAI Circle of trust.
  3. Zodra uw organisatie is toegevoegd aan de whitelist van BelRAI Circle of trust, wordt de FOD Volksgezondheid hiervan op de hoogte gesteld.
  4. De BelRAI circle of trust-beheerder stuurt het ondertekende BelRAI contract terug naar de zorginstelling met de melding dat deze vanaf nu toegelaten is tot de BelRAI Circle of trust.

B. Voor organisaties die niet tot de Vitalink circle of trust (kunnen) behoren, is de procedure als volgt:

 1. Organisatiecertificaat aanvragen bij eHealth:
  1. Ga naar https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten
  2. Klik op “Aanvraagprocedure voor productiecertificaten starten”
  3. Als u uw certificaat heeft ontvangen, neem contact op met uw informaticaleverancier. Stuur nooit uw certificaat onbeveiligd via e-mail!
 2. Toetreden tot de circle of trust BelRAI
  1. Meldt u aan via circleoftrust@belrai.org. Stuur een scan mee van een officieel document dat aantoont dat u gemachtigd bent deze aanvraag te doen vanuit uw organisatie (bv. extract uit het Belgisch Staatsblad).
  2. Realiseer uw veiligheidsbeleid aan de hand van de checklist(info) die BelRAI u bezorgt (zie ook toelichting bij de checklist(info))
  3. Stuur de ingevulde checklist en door u ondertekende BelRAI-contract naar circleoftrust@belrai.org. Deze informatie wordt overgemaakt aan de beheerder van de BelRAI circle of trust (FOD Volksgezondheid)
  4. Na validatie door de FOD Volksgezondheid geeft deze de naam en KBO-nummer van de zorginstelling door met de vraag om deze zorginstelling toe te voegen aan de “whitelist” van toegelaten organisaties binnen de BelRAI Circle of trust.
  5. Zodra uw organisatie is toegevoegd aan de whitelist van BelRAI Circle of trust, wordt de FOD Volksgezondheid hiervan op de hoogte gesteld.
  6. De BelRAI circle of trust-beheerder stuurt het ondertekende BelRAI contract terug naar de zorginstelling met de melding dat deze vanaf nu toegelaten is tot de BelRAI Circle of trust.

Hoe lang duurt dit?

De doorlooptijd voor deze procedure duurt typisch 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de mate waarin de zorginstelling voldoet aan de vereisten rond veiligheidsbeleid uit de checklist. Het is met name het toepassen van dit veiligheidsbeleid om tot een minimaal veiligheidsniveau te geraken, dat tijd vergt.

Informatie voor ICT ontwikkelaars

Cookbook (momenteel wordt aan een nieuwe versie gewerkt)

Het cookbook beschrijft de technische modaliteiten om met de BelRAI web services te kunnen koppelen vanuit een softwarepakket.

Procedure om met BelRAI web service te kunnen koppelen

Enkel erkende softwarepakketten kunnen met de BelRAI web service koppelen. De voorwaarden tot deze erkenning worden vermeld in het cookbook.

De procedure voor softwarepakketten om deze erkenning te verkrijgen, is als volgt:

 1. U stuurt een aanvraag per e-mail naar circleoftrust@belrai.orgg, waarbij u
  1. Aangeeft hoe u de voorwaarden gesteld in het cookbook onderschrijft,
  2. screenshots of ontwerpen toevoegt van hoe uw toepassing met BelRAI gegevens omgaat
  3. de KMEHR berichten toevoegt waarin u demonstreert welke informatie uw toepassing naar BelRAI web service zal sturen
 2. Na validatie door de FOD Volksgezondheid kunt u de koppeling met de web services testen in de acceptatieomgeving. Daarbij controleert u onder meer of gegevens die naar de BelRAI web service zijn verstuurd, ook raadpleegbaar zijn via de BelRAI web site https://test.belrai.org.
  1. Neem contact op met circleoftrust@belrai.org wanneer deze validatie afgerond is.
  2. U wordt uitgenodigd voor een demonstratie van uw koppeling met de BelRAI web services.
 3. Na validatie hiervan door de FOD Volksgezondheid kan u toegang krijgen tot de BelRAI web services in de productieomgeving.

Lijst van erkende zorginstellingen en softwarepakketten

Zorginstellingen die tot de BelRAI circle of trust behoren

Softwarepakketten die erkend zijn om met BelRAI web service te kunnen koppelen

  Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]