FAQ Protocol 3-project


Gelieve op BelRAI in de vrije invulvelden geen namen of andere gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van de betrokken persoon te noteren!!! Om de privacy te waarborgen wordt dergelijke informatie uit de databestanden geweerd waardoor ook alle andere bijgaande tekst verloren gaat.

Voorbeelden van antwoorden die niet mogen worden genoteerd in de vrije invulvelden:

 • Vraag sectie A - Opmerkingen:

  Antwoord: “Zorgverlener kon mevrouw Berkens niet bereiken om de Zarit te bevragen.”
 • Vraag M2 - Sectie Geneesmiddelen:

  Antwoord: "Mevrouw Baetens heeft allergie voor penicilline."
 • Vraag sectie P - Relatie van cliënt met mantelzorger:

  Antwoorden: “De buurvrouw Marie ...”; “Ann, de schoonzus, ...”; “De drie dochters van mevrouw Janssens: Liesbet, Lucia en Marie, ..."

Algemene vragen en antwoorden

Wie krijgt toegang tot de BelRAI/RAI-P3 beoordelingen en de bijkomende vragenlijsten?

Men onderscheidt twee groepen personen die toegang kunnen krijgen tot de BelRAI/RAI-P3 beoordelingen en de bijkomende vragenlijsten:
 • Zorgverleners vermeld in het Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen: tot nu toe betreft dit enkel artsen en verpleegkundigen. Een uitbreiding van deze toelating voor andere zorgverleners (kinesitherapeuten, ...) is voorzien in de komende maanden.
 • Alle personen die werden aangesteld door de projectcoördinatoren krijgen toegang tot de BelRAI-databank. De identificatie van alle personen gebeurt door middel van de elektronische identiteitskaart (met PIN-code). Indien deze personen geen deel uitmaken van KB 78, zal de toegang worden verleend via de authenticatie van hun rol door het RIZIV. Het RIZIV zal namelijk een lijst van personen bijhouden (mits opvraging en opslaan van een kopie van hun diploma) die toegang kunnen krijgen tot het BelRAI-systeem.
Top

Kan iedereen toegang krijgen tot de BelRAI/RAI-P3 beoordelingen en de bijkomende vragenlijsten?

De zorgverleners en personen die door de projectcoördinatoren werden aangesteld en wiens naam op de RIZIV-lijst (zie hierboven) staat krijgen toegang tot de BelRAI/RAI-P3 beoordelingen en de bijkomende vragenlijsten. De vragen die zij kunnen invullen hangt echter af van hun rol in het systeem. Zo hebben artsen en verpleegkundigen toegang tot alle vragen. Een maatschappelijk werker kan bijvoorbeeld vragen i.v.m. het sociaal leven, de communicatie en de omgeving beantwoorden maar mag geen antwoorden omtrent medicatie of diagnose invullen. De toegang tot de vragenlijsten is gebaseerd op het “need to know” principe. De zorg- of hulpverlener heeft alleen toegang tot die informatie die hij/zij strikt nodig heeft voor de zorgverlening. Top

Er wordt gevraagd dat de deelnemers van de projecten de beoordelingen/vragenlijsten binnen de 3 maanden na het opstarten van het respectievelijke project invullen. Wanneer starten de projecten?

Een project start wanneer de eerste cliënt in het project wordt opgenomen en geregistreerd is in BelRAI/RAI-P3. Top

Wat gebeurt er voor de cliënt/oudere die niet in staat is het informed consent te begrijpen en/of te tekenen?

Volgens de Wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 wordt er van iedere persoon gevraagd dat hij/zij expliciet toestemming geeft tot de gegevensverzameling van zijn/haar data voor onderzoeksdoeleinden. Indien deze persoon hiertoe niet in staat is, vraagt de wet dat deze toestemming aan de volgende personen wordt gevraagd: zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, of indien zo'n persoon niet formeel werd aangeduid, één van de personen die op de lijst van de informatiebrief staat die bij het informed consent werd gevoegd. Top

Vragen en antwoorden ten behoeve van projectcoördinatoren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de projectcoördinator met een ander beroepsprofiel (sociaal agoog, maatschappelijk werker, psycholoog) een dossier kan inleiden in de webapplicatie van BelRAI en nadien kan laten invullen door de andere disciplines die betrokken zijn in de zorgverlening voor de cliënt?

In het geval van een zorgbehoevende persoon wordt er verondersteld dat er ten minste een huisarts of een verpleegkundige instaat voor de zorgverlening en/of -planning. De cliëntbeheerder kan deze arts of verpleegkundige toegang verlenen tot het systeem om hem/haar toe te laten de BelRAI/RAI-P3 beoordelingen en bijkomende vragenlijsten in te vullen zelfs al neemt deze arts of verpleegkundige niet deel aan het project. Zo nodig kunnen de projecten deze personen hiervoor vergoeden. Top

Kan een huisarts de rol van cliëntbeheerder vervullen?

Ja, alle zorgverleners vermeld in het Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de maatschappelijke assistenten in de zin van de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent (in geval het een door de gemeenschappen of gewesten erkende thuiszorg- of ouderenvoorziening betreft), kunnen als cliëntbeheerder worden ingeschakeld. Top

Wat gebeurt er indien een huisarts weigert het gedeelte van de beoordelingen/vragenlijsten dat hem/haar aangaat in te vullen?

 • Het RIZIV zal hierover duidelijke informatie verstrekken. Daarbij zal uitgebreid worden ingegaan op vragen rond het privacybeleid en de beveiliging van het systeem en de opgeslagen gegevens.
 • Relevante informatie kunt u aanvragen op protocol3@riziv.fgov.be .
Top

Wat gebeurt er als de cliënt in verschillende projecten is geïncludeerd?

Er zijn twee mogelijke scenario’s:
 • De evaluatie van de cliënt gebeurt op hetzelfde moment in de verschillende projecten: wanneer de cliënt op hetzelfde moment moet worden geëvalueerd door verschillende zorgverleners van verschillende projecten, moeten de cliëntbeheerders mekaar contacteren en de beoordelingsverantwoordelijke moet de beoordelingen/vragenlijsten voor die cliënt starten. De verantwoordelijke moet in het systeem de nodige schikkingen treffen zodat alle betrokken zorgverleners dezelfde beoordelingen/vragenlijsten kunnen invullen.
 • De evaluatie van de cliënt gebeurt NIET op hetzelfde moment in de verschillende projecten: wanneer de cliënt NIET op hetzelfde moment moet worden geëvalueerd door verschillende zorgverleners van verschillende projecten zullen voor de cliënt verschillende beoordelingen/vragenlijsten worden gestart. Voor ieder project apart zal de respectievelijke beoordelingsverantwoordelijke de beoordelingen/vragenlijsten starten en de respectievelijke zorgverleners van de projecten betrekken bij het invullen ervan.
Top

Mag de projectcoördinator ook de rol van veiligheidsconsulent vervullen?

Ja, onder de volgende voorwaarden: hij/zij mag geen toegang hebben tot de cliëntengegevens, moet een opleiding volgen of hebben gevolgd bij de veiligheidsconsulent van BelRAI en door deze laatste als lokale veiligheidsconsulent worden gemachtigd. Top

Moeten voor de cliënten (ouderen) die deel uitmaken van projecten met korte interventies (bijv. zorghotel) nog om de 6 maanden de beoordelingen/vragenlijsten worden ingevuld door de thuiszorgdiensten (voor wetenschappelijke verzameling) of mag het dossier worden afgesloten na het ontslag uit het zorghotel?

Er wordt een opvolging van ten minste 6 maanden gevraagd. Top

Moeten voor een cliënt bij een onverwachte ziekenhuisopname gedurende het verblijf in het zorghotel de beoordelingen/vragenlijsten enkel opnieuw worden ingevuld na terugkeer uit het ziekenhuis of moeten ze ook in het ziekenhuis worden ingevuld?

Bij ziekenhuisopname en binnen de 10 dagen na ontslag wordt een volledige, door de projectcoördinator uitgevoerde, evaluatie gevraagd. Niet gedurende het ziekenhuisverblijf zelf. Top

Vragen en antwoorden ten behoeve van zorgverleners

...?

Meer informatie over BelRAI: FAQ


Gelieve voor de zorgprojecten van Protocol 3 de score van de EDMONTON FRAIL SCALE als volgt te interpreteren:
 • als de score ≥ 6 → beoordelingen opstarten
 • als de score < 6 → geen beoordelingen opstarten
  Page Info My Prefs
This page (revision-45) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]