AC SECTIE F: STEMMING EN GEDRAG

Psychisch lijden is vaak heel ernstig en wordt met een betrekkelijk hoog ziekte- en sterftecijfer geassocieerd. Het kan veroorzaakt worden door een acute aandoening, verlies aan zelfstandigheid (tijdelijk of permanent), een nieuwe diagnose (mogelijks terminaal), pijn, neveneffecten van medicatie, enz. Hoewel iedereen last van stemmingswisselingen kan hebben, zijn het toch vooral cliënten met een voorgeschiedenis van stemmingsstoornissen, milde tot matige cognitieve achteruitgang, pijn en/of een onstabiele gezondheid die risico op stoornissen zoals een depressie lopen. Veel clinici en cliënten beschouwen veranderingen in de stemming en het gedrag als normale, te verwachten reacties op een crisis (bijv. verslechterende gezondheid). Hoewel dergelijke reacties gebruikelijk zijn, is het van cruciaal belang om de specifieke symptomen van psychisch lijden te identificeren en om te bepalen hoe frequent ze voorkomen en of ze makkelijk te veranderen zijn. Vervolgens kunnen clinici een geschikt behandelingsplan opstellen, gebaseerd op de impact van de stemmings- of gedragsindicatoren op de levenskwaliteit en het welzijn van de cliënt, de impact ervan op zijn/haar vermogen om aan een postacute behandeling deel te nemen en de impact ervan op zijn/haar ontslagbeleid.
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]