Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 7, or LTCF Sectie B 7 version history

At line 1 changed 1 line.
!!B7. Woonsituatie vóór de opname
\\
!!B7. Schriftelijke meldingen over de geestelijke gezondheid (geestesziekte, verstandelijke handicap, …)
At line 3 removed 7 lines.
!!!Bedoeling:
Het vastleggen met wie de cliënt samenwoont vóór de opname.
!!!Definitie:
De cliënt woont:
*1. Alleen (met huisdier, thuisloos)
At line 11 changed 1 line.
*2. Met alleen partner/echtgenoot of echtgenote (dus al dan niet getrouwd )
Het cliëntdossier bevat informatie over een geestesziekte of verstandelijke handicap.
At line 13 changed 1 line.
*3. Met partner/echtgenoot of echtgenote en ander(en) (dus al dan niet met familie)
!!! Bedoeling:
Het vastleggen van een primaire of secundaire diagnose van psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap.
At line 15 changed 1 line.
*4. Met kind (eren) (dus niet met partner)
!!! Definitie:
Cliënt heeft één van de volgende:
*Schizofrenie, een stemmingsstoornis, paranoïdie, panische of andere ernstige angststoornis; gestoorde lichaamsbeleving; persoonlijkheids¬stoornis; andere psychotische stoornis; of andere geestelijke stoornis die tot een chronische beperking kan leiden; maar
*Niet een primaire diagnose van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer of een daaraan verwante stoornis, of een niet-primaire dementie tenzij de primaire diagnose een belangrijke geestelijke stoornis is;
At line 17 changed 1 line.
*5. Met ouders of voogd(en) (dus niet met partner of kind(eren))
%%(text-align:center)
EN
%%
At line 19 changed 1 line.
*6. Met broer(s) of zus(sen) (dus broers, zussen met andere personen, niet met partner/echtgenoot of echtgenote, kind(eren) ouder(s) of voogd(en))
*De stoornis heeft functionele beperkingen tot gevolg in belangrijke activiteiten van het leven die normaal zouden zijn geweest in de laatste 3 tot 6 maanden voor het ontwikkelingsstadium van de cliënt;
At line 21 changed 9 lines.
*7. Met ander(e) verwant(e)(n) (zoals oom, tante, …)
*8. Met niet-verwant(e)(n) (in groepsverband of met een vriend/vriendin die niet de partner is)
!!! Proces:
Vraag dit aan de cliënt, samenwonende(n) of familie. Neem het opnamedossier door.
!!!Codering:
Leg de code vast die weergeeft met wie de cliënt samenwoonde op het tijdstip van de verwijzing.
%%(text-align:center)
EN
%%
*De ziektegeschiedenis geeft aan dat de cliënt één van het volgende heeft meegemaakt: (a) meer dan eenmaal in de afgelopen 2 jaar een psychiatrische behandeling die intensiever was dan poliklinische zorg (bijvoorbeeld een dagopname of een opname in de kliniek van het ziekenhuis); of (b) in de laatste 2 jaar vanwege een geestelijke stoornis een episode die in belangrijke mate de normale levenssituatie heeft onderbroken, waarvoor formele hulp nodig was om thuis of in een institutionele behandelomgeving te kunnen blijven functioneren of welke ingrijpen tot gevolg heeft gehad in de huisvesting of tot ingrijpen door de politie.
!!! Proces:
Lees alleen het cliëntdossier door. Als een “Ja”-antwoord wordt ingevuld, moet er een schriftelijke documentatie over zijn (d.w.z. mondelinge mededelingen van de cliënt of van de familie van de cliënt zijn niet voldoende).
!!!Codering:
*0. Nee
* 1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]