Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 6, or LTCF Sectie B 6 version history

At line 2 changed 1 line.
!!B6. Postcode van de gebruikelijke woonomgeving
!!B6. Opgenomen geweest in de afgelopen 5 jaar
At line 4 changed 2 lines.
!!!Definitie:
Gebruikelijke woonomgeving - Het permanent woonadres van de cliënt. Dit woonadres omvat de eigen woning of appartement, zorgflat, beschermde woonomgeving of aanleunwoning. Als een cliënt permanent in uw instelling is opgenomen dan is dat uiteraard zijn/haar gebruikelijke woonomgeving,
!!! Bedoeling:
Het vastleggen van eerdere ervaringen met het leven in een instelling of in groepsverband.
At line 7 changed 2 lines.
!!!Proces:
Neem het opnamedossier en de verwijsdocumenten door. Bevraag de cliënt en zijn familieleden als het nodig is. Controleer de code bij de opnameadministratie.
!!!Definities:
*a. Bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis, woon- en zorgcentrum – De cliënt verbleef al eerder in een verzorgingsinstelling.
At line 10 changed 2 lines.
!!!Codering:
Vul één cijfer per hokje in, beginnend met het meest linkse hokje. [{Image src = ‘SectieB6/PostcodeB6.jpg’}]
* b. Serviceflat, aanleunwoning en andere gelijkaardige woonvorm - Woonomgeving buiten een instelling die een woonomgeving integreert met wisselende graden van ondersteunende diensten zoals: toezicht, ziekenverzorging, huishouden, maaltijdverstrekking, vervoer, enzovoort.
At line 13 changed 5 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden:%%
* c. Psychiatrische zorg – Bijv., geestelijke gezondheidszorginstelling, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
At line 19 changed 1 line.
*De heer T. werd vanuit het plaatselijk ziekenhuis tijdelijk in het rust- en verzorgingstehuis opgenomen. Vóór zijn opname in het ziekenhuis woonde hij met zijn vrouw het hele jaar door in een chalet op een vakantiedomein in Bouillon. Vul de postcodecijfers in van Bouillon.
*d. Instelling of setting voor personen met een handicap – Bijv., een instelling voor verstandelijke of ontwikkelingsgehandicapten, zorgvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, groepswonen.
At line 21 changed 1 line.
*Mevrouw F. werd op de psychogeriatrische afdeling van het RVT opgenomen na drie jaar bij de familie van haar dochter in Antwerpen te hebben gewoond. Voordat ze bij haar dochter introk, woonde ze tot de dood van haar man vijftig jaar lang in Gent. Vul de postcodecijfers van de instelling in. Redenering: Haar nieuw permanent adres is de instelling.
!!!Proces:
Neem het opnamedossier door. Bevraag de cliënt of de familie. Informeer bij de arts van de cliënt.
At line 23 changed 2 lines.
*Mevrouw Q. werd voor kortdurende revalidatie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis in Gent opgenomen. Ze verbleef al 16 jaar in dit ziekenhuis. Voordien woonde mevrouw. Q. bij haar ouders in Deinze. Vul de postcodecijfers in van het ziekenhuis in Gent.
%%
!!! Codering:
Codeer overal waar de cliënt in instellingen of groepsettings woonde in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van eerste opname. Maak een uitzondering voor beperkt verblijf voor behandeling of revalidatie waarbij de cliënt naar de eigen woonomgeving kon terugkeren.
* 0. Nee
* 1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]