Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 5, or LTCF Sectie B 5 version history

At line 2 changed 1 line.
!!B5. Verblijfplaats vóór de opname
!!B5. Woonsituatie vóór de opname
At line 4 changed 3 lines.
!!! Bedoeling:
Het vastleggen van de verblijfstoestand van de cliënt vóór de opname.
De verblijfstoestand kan langdurig of tijdelijk zijn.
!!!Bedoeling:
Het vastleggen met wie de cliënt samenwoont vóór de opname.
!!!Definitie:
De cliënt woont:
*1. Alleen
At line 8 changed 2 lines.
!!!Definities:
*1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
*2. Met echtgenoot/echtgenote of partner (dus al dan niet getrouwd)
At line 11 changed 1 line.
*2. Woning van (de) kind(eren)
*3. Met echtgenoot/echtgenote of partner en ander(en) (dus al dan niet met familie)
At line 13 changed 1 line.
* 3. Woning van andere mantelzorger(s) (niet van kind(eren))
*4. Met kind (eren) (niet met echtgenoot/echtgenote of partner)
At line 15 changed 1 line.
*4. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
*5. Met ouder(s) of voogd(en)
At line 17 changed 1 line.
*5. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
*6. Met broer(s) of zus(sen)
At line 19 changed 5 lines.
*6. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
*7. Beschut of beschermd wonen (heeft als doel om een thuis te bieden aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen)
*8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
*7. Met andere verwant(e)(n) (zoals oom, tante, …)
At line 25 changed 35 lines.
*9. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische instelling
*10. Revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst
*11. Ziekenhuis
*12. Kortverblijf
*13. Thuisloos of dakloos
*14. Palliatief centrum
*15. Penitentiaire instelling
*16. Klooster
*17. Andere
!!! Proces:
Kijk in het cliëntdossier. Als het daar niet in staat, vraag het dan aan de cliënt of zijn/haar familie.
!!!Codering:
Kies één antwoord en vul dat in het hokje in.
*a. Opgenomen vanuit; specificeer eventueel
*b. Gebruikelijk woonverblijf; specificeer eventueel
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*De heer F., die thuis bij zijn vrouw had gewoond, werd met een CVA in een ziekenhuis opgenomen. Vanuit het ziekenhuis ging de heer F. naar het RVT. Codeer als volgt:
** a. Opgenomen vanuit: 11
**b. Gebruikelijk woonverblijf: 1
%%
*8. Met niet-verwant(e)(n) (in groepsverband of met een vriend/vriendin die niet de partner is)
!!! Proces:
Vraag dit aan de cliënt, samenwonende(n) of familie. Neem het opnamedossier door.
!!!Codering:
Leg de code vast die weergeeft met wie de cliënt samenwoonde op het tijdstip van de verwijzing.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]