Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 4, or LTCF Sectie B 4 version history

At line 2 changed 1 line.
!!B4. Spreektaal en geloofsovertuiging
!!B4. Verblijfplaats vóór de opname
At line 4 changed 2 lines.
!!!Bedoeling:
Het vastleggen van het land van herkomst, de taal die de cliënt voor dagelijkse communicatie kiest en de geloofsovertuiging. Zorgverleners en ander personeel moeten in staat zijn te communiceren in de taal die de cliënt verstaat. Informatie over dit gegeven kan aanleiding geven om bijvoorbeeld een tolk te voorzien.
!!! Bedoeling:
Het vastleggen van de verblijfstoestand van de cliënt vóór de opname.
De verblijfstoestand kan langdurig of tijdelijk zijn.
At line 7 changed 4 lines.
!!!Proces:
Vraag het de cliënt en familie. Observeer en luister. Neem het cliëntdossier door. Het goed begrijpen en kennen van de geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen, noden, gebruiken en rituelen kan belangrijk zijn om aan de noden van de cliënt tegemoet te kunnen komen.
!!!Codering:
!!!Definities:
*1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
At line 12 changed 1 line.
__a. Land van herkomst__
*2. Woning van (de) kind(eren)
At line 14 changed 12 lines.
Kies een antwoord en vul in. Om het invullen te vergemakkelijken kan voor de volgende landen ook een afkorting gebruikt worden.
*België: B
*Frankrijk: F
*Nederland: N
*Duitsland: D
*Luxemburg: L
*Engeland: E
*Italië: I
*Spanje: S
*Portugal: P
*Zwitserland: Z
* 3. Woning van andere mantelzorger(s) (niet van kind(eren))
At line 27 changed 1 line.
__b. Spreektaal__
*4. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
At line 29 changed 9 lines.
Taal die door de cliënt gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, het best spreekt en verstaat. Vul de gepaste code in of specificeer een andere taal.
*1. Nederlands
*2. Frans
*3. Duits
*4. Andere taal, specificeer …
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*Mevrouw X. emigreerde enkele jaren geleden met haar familie vanuit China naar België. Ze kan een beetje Nederlands spreken en verstaan. Ze is echter van haar familie afhankelijk omdat informatie naar het Chinees moet vertaald worden. Codeer 4. Andere taal: CHINEES
%%
*5. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
*6. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
*7. Beschut of beschermd wonen (heeft als doel om een thuis te bieden aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen)
*8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
At line 25 added 3 lines.
*9. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische instelling
*10. Revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst
At line 40 changed 2 lines.
__c. Geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen of noden__
*11. Ziekenhuis
At line 43 changed 1 line.
Vul het meest gepaste antwoord en de beste omschrijving in.
*12. Kortverblijf
*13. Palliatief centrum
At line 35 added 1 line.
*14. Penitentiaire instelling
At line 37 added 1 line.
*15. Klooster
At line 39 added 1 line.
*16. Thuisloos of dakloos
At line 41 added 1 line.
*17. Andere
At line 44 added 16 lines.
!!! Proces:
Kijk in het cliëntdossier. Als het daar niet in staat, vraag het dan aan de cliënt of zijn/haar familie.
!!!Codering:
Kies één antwoord en vul dat in het hokje in.
*a. Opgenomen vanuit; specificeer eventueel
*b. Gebruikelijk woonverblijf; specificeer eventueel
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*De heer F., die thuis bij zijn vrouw had gewoond, werd met een CVA in een ziekenhuis opgenomen. Vanuit het ziekenhuis ging de heer F. naar het RVT. Codeer als volgt:
** a. Opgenomen vanuit: 11
**b. Gebruikelijk woonverblijf: 1
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]