BelRAI Screener

Score Gedragsproblemen

  • Score 0 = Deze persoon heeft geen gedragsproblemen.
  • Score 1 = Deze persoon heeft zeer beperkte gedragsproblemen.
  • Score 2 = Deze persoon heeft beperkte gedragsproblemen.
  • Score 3 = Deze persoon heeft matige gedragsproblemen.
  • Score 4 = Deze persoon heeft matig ernstige gedragsproblemen.
  • Score 5 = Deze persoon heeft ernstige gedragsproblemen.
  • Score 6 = Deze persoon heeft zeer ernstige gedragsproblemen.
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 12:40 03-Jun-2022 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]