De interRAI PC (Palliative Care) is een allesomvattend en gestandaardiseerd instrument voor het evalueren van de behoeften, de sterke punten en de voorkeuren van cliënten in palliatieve zorg of een hospice. De InterRAI PC is compatibel met de andere internationaal gebruikte interRAI-instrumenten voor thuiszorg, institutionele settings voor chronische zorg, ambulante geestelijke gezondheidszorg, intramurale geestelijke gezondheidszorg, acute ziekenhuiszorg en post acute zorg. De overeenkomst tussen de beoordelingsvragen bevordert continuïteit in de zorgverlening doordat eenzelfde consistent beoordelingssysteem wordt gebruikt in verschillende settings. Dit stimuleert een persoonsgerichte aanpak van zorg. De interRAI PC is een gestandaardiseerde minimumbeoordeling (MDS) die zich voor gebruik in de zorgverlening leent. Het is niet gewoonweg een vragenlijst voor het analyseren van de cliëntkenmerken en het omvat ook niet noodzakelijkerwijs alle informatie die nodig is om een zorgplan op te stellen. Dit geldt vooral voor gespecialiseerde programma’s die op specifieke cliëntengroepen gericht zijn. Professionele gezondheidswerkers zouden aanvullende informatie aan het algemeen beoordelingsproces moeten toevoegen naargelang ze dat nodig achten. De items in dit instrument beschrijven de prestaties en het vermogen van de cliënt op allerlei gebieden, waarbij de meeste items dienst doen als specifieke triggers voor de zorgplanning.

De interRAI PC bestaat uit een beoordelingsformulier, instructies bij de verschillende items en een reeks analyseprotocollen voor zorgplanning. Het beoordelingsformulier stelt de zorgverlener in staat om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening beoordelen.

Het doel dat u voor ogen moet houden is deze informatie te gebruiken om individuele behoeften en geschikte zorginterventies vast te stellen. Waar mogelijk en nodig moet u of de vereiste hulpverlening verzorgen of de cliënt naar de geschikte specialist doorverwijzen. Het kan zijn dat u niet onmiddellijk aan alle verschillende zorgbehoeften tegelijk kan voldoen. Toch kan een allesomvattende beoordeling en de erkenning van de sterke en zwakke punten van de cliënt nuttig zijn bij het plannen van behandelingen en het beoordelen van de resultaten van een programma.

De interRAI PC-beoordeling invullen:

  • De beoordeling is bedoeld voor gebruik door professionele gezondheidswerkers (bijv. verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, case managers en huisartsen). Ze bestaat uit items en definities die als leidraad gebruikt dienen te worden bij het structureren van de klinische beoordeling.
  • De beoordeling vereist een vraaggesprek met de cliënt en zijn/haar primaire hulpverlener (als die er is), observatie van de cliënt, communicatie met andere leden van het zorgteam en overweging van de medische dossiers en beschikbare documenten. De cliënt moet, indien dat mogelijk is, de eerste bron van informatie zijn.
  • De items in de interRAI PC komen in een logische volgorde aan bod en kunnen bij de beoordeling eventueel gevolgd worden. U bent echter niet verplicht om die volgorde te respecteren. De items mogen beoordeeld worden in de volgorde die de beoordeling van een bepaalde cliënt het best tegemoet komt.
  • De interRAI PC kan als leidraad gebruikt worden bij het bevragen van de cliënt, de zorgverleners of de belangrijkste familieleden. Wanneer u niet zeker bent over de geldigheid van de informatie die een bepaalde informatiebron u verstrekt heeft, moet u een nog grondigere beoordeling uitvoeren om zodoende op een professionele manier te kunnen bepalen welke informatie het meest accuraat is.
  • U moet, indien dat mogelijk is, met elke informant onder vier ogen praten.

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]