Wat is het CMH-beoordelings- en zorgplanningssysteem van interRAI?

De interRAI CMH (Community Mental Health) is een allesomvattend en gestandaardiseerd instrument voor het evalueren van de behoeften, sterke punten en voorkeuren van volwassenen met een geestelijke stoornis in een ambulante setting. De interRAI CMH is compatibel met andere internationaal gebruikte interRAI-instrumenten voor intramurale psychiatrie, instellingen voor langdurige zorg, thuiszorg, acute zorg, palliatieve zorg en postacute zorg. De compatibiliteit van beoordelingselementen bevordert de continuïteit van zorgverlening via een consistent gezondheidsbeoordelingssysteem in verscheidene settings en stimuleert een persoonsgerichte aanpak van zorg.

Het CMH-formulier van interRAI is een gestandaardiseerde minimumbeoordeling die zich voor gebruik bij zorgverlening leent. Het is niet gewoonweg een vragenlijst voor het analyseren van de kenmerken van de cliënten en het omvat ook niet noodzakelijkerwijs alle informatie die nodig is om een zorgplan op te stellen. Dat geldt vooral voor gespecialiseerde programma’s die op specifieke subgroepen bestaande uit cliënten met een geestelijke stoornis gericht zijn. Professionele zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg zouden aanvullende informatie aan het algemeen beoordelingsproces moeten toevoegen naargelang ze dat nodig achten. De items in dit instrument beschrijven de prestaties en mogelijkheden van de cliënt op allerlei gebieden, waarbij de meeste items als specifieke triggers voor zorgplanning dienstdoen.

De interRAI CMH bestaat uit een beoordelingsformulier, instructies bij de verschillende items en een reeks analyseprotocollen voor zorgplanning. Het beoordelingsformulier stelt de zorgverlener in staat om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening te beoordelen. Bepaalde items identificeren ook de cliënten die baat zouden kunnen hebben bij een verdere evaluatie van specifieke problemen en risico’s op een achteruitgang in de gezondheid, het welzijn of het functioneringsvermogen.

Het doel dat u voor ogen moet houden is deze informatie te gebruiken om individuele behoeften en geschikte zorginterventies vast te stellen. Waar mogelijk en nodig zou u of voor de vereiste hulpverlening moeten zorgen of de cliënt naar de geschikte specialist moeten doorverwijzen. Het kan zijn dat u niet onmiddellijk aan alle zorgbehoeften tegelijk kan voldoen. Toch kan een allesomvattende beoordeling en erkenning van de sterke en zwakke punten van de cliënt nuttig zijn bij het plannen van behandelingen en het beoordelen van de resultaten van een programma.

Hoe werkt de interRAI CMH?

De CMH-beoordeling van interRAI invullen:

  • De beoordeling is ontwikkeld om door professionele zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg gebruikt te worden (bijv. verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, casemanagers, psychiaters, psychologen, huisartsen en ergotherapeuten). Ze bestaat uit items en definities die als leidraad dienen te worden gebruikt bij het structureren van de klinische beoordeling.
  • De beoordeling vereist een vraaggesprek met de cliënt en zijn/haar primaire mantelzorger (indien beschikbaar), observatie van de cliënt, communicatie met andere leden van het zorgteam en herziening van de medische dossiers en beschikbare documenten. Indien mogelijk moet de cliënt de eerste bron van informatie zijn.
  • De items in het CMH-formulier komen aan bod in een logische volgorde, die bij de beoordeling eventueel kan worden gevolgd. U bent echter niet verplicht om die volgorde te respecteren. De items mogen worden beoordeeld in de volgorde die de beoordeling van de cliënt het best tegemoet komt.
  • De interRAI CMH kan als leidraad worden gebruikt bij het ondervragen van de cliënt of de belangrijkste familieleden. Wanneer u niet zeker bent over de geldigheid van de informatie van een bepaalde bron, moet u een nog grondigere beoordeling uitvoeren om zo op de meest professionele manier te kunnen bepalen welke informatie het meest accuraat is.
  • Indien mogelijk zou u met elke informant onder vier ogen moeten praten.
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]