De interRAI Acute Care (AC) is bedoeld om geriatrische cliënten in een acute ziekenhuissetting uitgebreid te beoordelen. De Acute Care besteedt vooral aandacht aan de functionele en psychosociale aspecten van de beoordeling en is niet gericht op een complete beoordeling van alle medische problemen.

Een succesvolle implementatie van de interRAI Acute Care in een ziekenhuissetting is afhankelijk van de ontwikkeling van doelgerichte strategieën zodat het gebruik van de Acute Care beperkt zou zijn tot die cliënten die wellicht baat zullen hebben bij een uitgebreide beoordeling.

De interRAI AC is in de volgende settings geschikt voor gebruik:

  • Acute geriatrische afdelingen (waar de interRAI AC op alle cliënten toegepast zou worden)
  • Algemene ziekenhuisafdelingen (waar de interRAI AC op zorgvuldig geselecteerde cliënten toegepast zou worden)
  • Geriatrische consultatiediensten (waar de interRAI AC toegepast zou worden op het moment van doorverwijzing naar de dienst)

In veel algemene ziekenhuisafdelingen zal het merendeel van de cliënten geen baat hebben bij een uitgebreide geriatrische beoordeling. Om die reden is een doelgerichte strategie aangewezen. Er wordt geschat dat, afhankelijk van het type afdeling, 5% tot 50% van de opgenomen cliënten een beoordeling nodig zal hebben. In sommige afdelingen, zoals de afdeling orthopedische chirurgie, kan het zijn dat de meerderheid van de ouderen beoordeeld moet worden. (Het is belangrijk om op te merken dat, aangezien zwakke, oudere cliënten vaak langer in het ziekenhuis verblijven, het op een bepaald moment zo kan zijn dat zij een groter aandeel van de cliënten op de afdeling uitmaken.) Om te bepalen welke cliënten een volledige beoordeling nodig hebben, kan een doelgerichte strategie de vorm van een preliminair beoordelings- of screeningsinterview aannemen. Op het moment dat dit handboek gepubliceerd werd, deed interRAI onderzoek om ter ondersteuning van dat proces een screener te ontwikkelen. In het andere geval kunnen de volgende richtlijnen gebruikt worden: Pas de interRAI Acute Care toe op cliënten die aan één of meerdere van de volgende items beantwoorden:

  • Premorbide functionele achteruitgang in persoonlijke activiteiten van het dagelijkse leven of in allerlei instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven
  • Premorbide cognitieve achteruitgang
  • Nieuwe aandoeningen die hoogstwaarschijnlijk tot een permanent nieuw verlies aan persoonlijk ADL-vermogen zullen leiden (bijv. zware beroerte of dijbeenhalsfractuur).

cliënten die ouder zijn dan 75 jaar lopen veel meer risico om met bovenstaande problemen geconfronteerd te worden dan jongere cliënten. Vandaar dat het mogelijk is dat er aan het toepassen van de interRAI AC in die cliëntengroep extra aandacht besteed wordt. De interRAI AC bestaat uit een premorbide beoordeling, een beoordeling bij opname, een beoordeling na 14 dagen en een beoordeling bij ontslag.

De volgende procedure zou toegepast moeten worden:

Premorbide beoordeling en beoordeling bij opname

Deze beoordelingen worden gewoonlijk gelijktijdig uitgevoerd. Aangezien verschillende items een observatieperiode van 24 uur vereisen, kan de beoordeling niet volledig afgerond worden vóór de tweede dag van opname. De volgende twee brede benaderingen zijn mogelijk:

  • De beoordeling kan in zijn geheel uitgevoerd worden 24 uur na opname. De premorbide beoordeling en de beoordeling bij opname worden dan geregistreerd.
  • De beoordeling wordt geleidelijk aan uitgevoerd tijdens de eerste 24 uur na opname. Premorbide items en de items bij opname die geen observatieperiode van 24 uur vereisen kunnen kort na opname geregistreerd worden. De overige items worden 24 uur na opname geregistreerd. Ongeveer een derde van de beoordelingsitems bij opname vereisen een observatieperiode van 24 uur vooraleer ze geregistreerd kunnen worden.
De bedoeling van een premorbide beoordeling is om informatie te vergaren over de cliënt vóór zijn of haar huidige ziekteaanval. Dergelijke informatie kan namelijk van hulp zijn bij het vooropstellen van streefdoelen inzake functioneringsherstel of bij het begrijpen van de onderliggende oorzaken van het ziekenhuisverblijf. De beoordeling bij opname geeft informatie over de toestand van de cliënt op het moment van de opname. Via beide beoordelingen kunnen ook ‘baseline’ observaties gedaan worden die tijdens het verdere verloop van de opname nodig zijn om vooruitgang te kunnen vaststellen. Indien een cliënt onmiddellijk of kort na opname geopereerd wordt, zou de beoordeling bij opname 72 uur na de operatie uitgevoerd moeten worden. De premorbide beoordelingsinformatie mag op hetzelfde moment verworven worden. Het kan echter geen kwaad om die informatie vroeger in te winnen, aangezien ze niet door de heelkundige ingreep beïnvloed zal worden.

Herbeoordeling

Veertien dagen na opname wordt de cliënt opnieuw beoordeeld, vandaar ‘herbeoordeling’. Als echter verwacht wordt dat de cliënt binnen de komende twee dagen uit het ziekenhuis ontslagen zal worden, wordt alleen de beoordeling bij ontslag uitgevoerd. Bijkomende herbeoordelingen kunnen met goedkeuring van clinici om het even wanneer tijdens het ziekenhuisverblijf uitgevoerd worden. Meestal wordt om dergelijke bijkomende herbeoordelingen gevraagd wanneer de toestand van de cliënt op een ingrijpende manier veranderd is of in het geval van een heel erg lang ziekenhuisverblijf. De observatieperiode voor de herbeoordeling bedraagt de voorbije 24 uur.

De herbeoordeling verschaft informatie waardoor de door de cliënt gemaakte vooruitgang opgespoord kan worden en waardoor een zorgplan – tijdens of na het ziekenhuisverblijf – opgesteld kan worden om het functioneringsniveau van de cliënt te maximaliseren.

De herbeoordeling kan eveneens nuttige informatie verstrekken ter ondersteuning van de belangrijkste consultaties die tijdens een ziekenhuisverblijf vaak plaatsvinden – geriatrische consultaties, beslissingen inzake het overplaatsen van de cliënt naar postacute zorg (waaronder revalidatie) en langdurige zorg.

Beoordeling bij ontslag

De beoordeling bij ontslag wordt ongeveer 24 uur vóór het vooropgestelde tijdstip van ontslag uitgevoerd. Indien er plots beslist wordt om de cliënt binnen de komende 24 uur uit het ziekenhuis te ontslaan, wordt de beoordeling onmiddellijk uitgevoerd. De observatieperiode bedraagt de voorbije 24 uur.

De doelstelling van een beoordeling bij ontslag is van tweeërlei aard:

  • Informatie verstrekken die nuttig is bij het opstellen van een ontslagbeleid en bij het doorverwijzen van de cliënt naar externe diensten of medische beroepskrachten, zodat ook na het ontslag voor behandeling en hulpverlening gezorgd kan worden.
  • Resultaatberekeningen maken met als doel kwaliteitsbevordering.

Attachments

figuur 1.jpg Info on figuur 1.jpg 25406 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]