Doel en verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.

Het BelRAI-project stelt zich tot doel na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van de interRAI-beoordelingsinstrumenten in de zorg voor ouderen die thuis, in een rust- en verzorgingstehuis of een andere setting verblijven. De studie gaat uit van het Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het onderzoek gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Prof. Dr. Anja Declercq van de K.U.Leuven en Prof. Dr. Christiane Gosset van de Université de Liège. Deze studie vervangt geenszins de behandeling of de zorg die een cliënt krijgt of zou moeten krijgen.

In de loop van het project wordt er veel belang gehecht aan de analyse van de voorwaarden die moeten worden voldaan om te kunnen leiden tot een succesvolle implementatie van de interRAI-beoordelingsinstrumenten in het kader van de zorg voor ouderen in de verschillende zorgsettings. Binnen deze applicatie worden ook gegevens van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg verwerkt. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonlijke gegevens in dit project zijn:

  • voor Nederlandstaligen: Prof Dr. Anja Declercq, K.U.Leuven - LUCAS, Kapucijnenvoer 39, 3000 Leuven;
  • voor Franstaligen: Prof. Dr. Christiane Gosset, Département des Sciences de la Santé Publique, Université de Liège - Bât. B23, 3, Avenue de l'hôpital, 4000 Liège.

Recht van inzage en correctie.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebben cliënten en gebruikers (zorgverleners) het recht van inzage en correctie van hun in BelRAI bewaarde gegevens. Dit laatste houdt in dat zij indien nodig alle mogelijks onjuiste en/of onvolledige persoonlijke gegevens kosteloos kunnen laten verbeteren.

Een cliënt heeft het recht om zijn/haar gegevens in BelRAI in te zien via zijn cliëntbeheerder.Wanneer de cliënt wordt vertegenwoordigd (bijv. bij wils- of handelingsonbekwaamheid) kan alleen de vertegenwoordiger aan de cliëntbeheerder inzage vragen van de betrokken gegevens. Tevens kan de cliëntbeheerder al dan niet op vraag van de cliënt nakijken welke gebruikers van het BelRAI-systeem toegang hebben tot de gegevens van de cliënt. In de toekomst zou de cliënt dit ook zelf kunnen doen. De cliënt kan ook altijd beslissen om - via zijn cliëntbeheerder - bepaalde gebruikers of gebruikerscategorieën de toegang tot zijn gegevens te ontzeggen.

Meer informatie:

  • voor Nederlandstaligen: BelRAI-helpdesk, K.U.Leuven - LUCAS, Kapucijnenvoer 39, 3000 Leuven, tel. 016/33.69.17 (ma-vr 10u-11u), e-mail helpdesk@belrai.org;
  • voor Franstaligen: Prof. Dr. Christiane Gosset, Département des Sciences de la Santé Publique, Université de Liège - Bât. B23, 3, Avenue de l'hôpital, 4000 Liège, tel. 04/366.25.04, e-mail cgosset@ulg.ac.be.

  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]