D4. Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren

Bedoeling:

Het doel is de registratie van gedragssymptomen die op de aanwezigheid van een delier zouden kunnen wijzen. Een delier wordt vaak door een te behandelen aandoening veroorzaakt, zoals een infectie, of treedt op als een reactie op medicatie.

De kenmerken van een delier uiten zich vaak in het gedrag en kunnen daarom waargenomen worden. Verstoord denken kan zich bijvoorbeeld uiten in irrelevante, incoherente spraak. Andere gedragingen worden in de definities hieronder besproken.

Een recente en misschien snelle cognitieve achteruitgang is kenmerkend voor een delier (acute verwardheid), dat omkeerbaar kan zijn als het tijdelijk opgespoord en behandeld wordt. Symptomen van een delier zijn vaak makkelijker op te sporen bij cliënten die bij het begin van het onderzoek een intacte cognitieve functie hebben. Wanneer de cliënt vóór het onderzoek al cognitieve stoornissen had of gedragssymptomen (bijv. rusteloosheid, roepen) vertoonde, is het moeilijker om symptomen van een delier op te sporen. Ondanks die moeilijkheid is het bij dergelijke cliënten toch mogelijk om symptomen van een delier op te sporen door goed te letten op recente veranderingen in het normale functioneren. Een cliënt die bijvoorbeeld gewoonlijk luidruchtig of uitdagend is kan plots rustig, lethargisch en onoplettend worden. Omgekeerd kan iemand die normaal rustig en tevreden is opeens rusteloos en luidruchtig worden. Ook kan een cliënt die gewoonlijk zijn/haar weg in het ziekenhuis vindt ineens beginnen te verdwalen.

Het is belangrijk om te weten dat de toestand van cliënten met een delier vaak van uur tot uur varieert. cliënten met een delier kunnen nu en dan schijnbaar ‘normale’ periodes hebben. Daarom is het van essentieel belang om, wanneer er ook maar een beetje vermoed wordt dat de cliënt geestelijk labiel is, te spreken met anderen die gedurende de voorbije 24 uur voor de cliënt gezorgd hebben.

Definitie:

Acute verandering in het geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren van de cliënt; bijv. rusteloosheid, lethargie, moeilijk om wakker te maken, veranderde omgevingswaarneming.

Procedure:

Een accurate beoordeling vereist gesprekken met personeelsleden of anderen die een directe kennis over het gedrag van de cliënt hebben, tenzij er tijdens het gesprek met de cliënt geen enkel probleem in het cognitief functioneren of in het gedrag ontdekt is en er in het medisch rapport nergens een dergelijk probleem gemeld is. Het kan zijn dat de items in D3 tijdens het gesprek met de cliënt waargenomen werden, maar dat ze nu niet aanwezig zijn daar ze van uur tot uur kunnen veranderen. Daarom is het van cruciaal belang om aan personeelsleden of andere mensen die de laatste 24 uur contact met de cliënt gehad hebben te vragen of dergelijke symptomen zich al dan niet voorgedaan hebben. Item D4 kan alleen geverifieerd worden door met verpleegkundigen of anderen die de cliënt geobserveerd hebben te praten. cliënten met een delier zullen geen melding maken van veranderingen in hun eigen cognitieve functie.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]