Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A 2, or LTCF Sectie A 2 version history

At line 2 changed 1 line.
!!A2. Reden voor beoordeling
!!A2. Reden voor beoordeling
At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling. Dit item wordt ook wel het “recordtype” genoemd omdat het de gegevenselementen definieert die vereist zijn bij elektronische versies van de beoordeling.(Opeenvolgende beoordelingen = “geschiedenis”; bijv., een herbeoordeling kan niet zonder een eerste invulling.)
Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling.
At line 8 changed 1 line.
* 1. Beoordeling bij eerste opname (of bij eerste invulling) - Een volledige beoordeling met de interRAI LTCF en de CAP’s. Dit moet op dag 4 van de opname in de instelling van een cliënt zijn afgerond. Deze code wordt ook gebruikt als een cliënt wordt “heropgenomen” na een ontslag waarbij geen heropname in de instelling was voorzien en de heropname door de instelling weer als een eerste opname wordt gezien. Let op: Vul een heropname in de instelling liever als “Terugkeer beoordeling” in ook al zit er een aanzienlijke tijd tussen de voorafgaande zorgverlening en de nieuwe (bijv., meer dan een jaar). Wanneer een instelling met RAI begint en van alle cliënten voor de eerste maal beoordelingen worden ingevuld, gebruik ook dan deze code.
*1. Opnamebeoordeling (bij de eerste opname/beoordeling in de zorgsetting) – Dit is een volledige beoordeling die uiterlijk (idealiter) op de vierde dag van de opname moet afgerond zijn.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*3. Terugkeerbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die altijd zou moeten worden uitgevoerd wanneer de cliënt na een ontslag (met dezelfde identificatie) terug wordt opgenomen. Let op: bij de terugkeer na een tijdelijk verblijf thuis of in het ziekenhuis, … moet geen terugkeerbeoordeling worden uitgevoerd als er niets significants bij de cliënt is veranderd. (Een terugkeerbeoordeling kan worden beschouwd als een speciale vorm van een beoordeling wegens significante toestandsverandering.)
*4. Beoordeling wegens een significante toestandsverandering – Dit is een volledige beoordeling wegens een "significante toestandsverandering" die op meer dan één gebied de toestand van de cliënt beïnvloedt en die de herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*5. Ontslagbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling over de laatste 3 dagen vóór het ontslag (of overlijden).
*6. Beoordeling voor het volgen van de cliënt – Dit is een volledige beoordeling die kan worden uitgevoerd wegens een tijdelijke opname van de cliënt in een andere zorgsetting waardoor de huidige zorgverlening wordt onderbroken of wanneer een cliënt tijdelijk van de zorgverlening afziet (bijv., vakantieverblijf bij familie) en waarbij een heropname wordt voorzien.
*7. Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.
At line 10 removed 1 line.
* 2. Routineherbeoordeling – Een volledige beoordeling die tenminste eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de tot dan laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan correct en up-to-date is. Als een wezenlijke verandering wordt opgemerkt voordat de 3 maanden zijn verlopen, codeer dan “4” (Beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering). CODEER DAN NIET als herbeoordeling.
At line 12 removed 13 lines.
* 3. Terugkeerbeoordeling – Een beoordeling om de cliënt te volgen (tenminste Secties A (Identificatie informatie), S (Informatie na terugkeer) en T (Beoordelingsinformatie) of een volledige beoordeling (ook bijv., bij een niet afgeronde – want de cliënt is uit de zorg of naar het ziekenhuis voor het afsluiten van de beoordeling – beoordeling bij eerste opname in de instelling). Deze beoordeling zou altijd moeten worden uitgevoerd wanneer een cliënt na een ontslag (= na afsluiting) (beoordelingscodes “5” of “6”) terug, zoals gepland, in de instelling wordt opgenomen waarbij de cliënt dezelfde cliëntidentificatie behoudt of terugkrijgt. De beoordeling kan ook worden uitgevoerd wanneer er geen ontslagbeoordeling is geweest (= geen afsluiting), maar de cliënt niettemin één of meer dagen uit de instelling is weggeweest (bijv., voor opname in het ziekenhuis) en men dat feit en de dag van terugkeer in de instelling wenst vast te leggen. Wanneer dit laatste het geval is heeft de beoordeling gewoonlijk tot doel dat de cliënt “gevolgd” wordt en komt de invulling neer op het slechts invullen van de Secties A, S (Informatie na terugkeer = administratief gegeven) en T.
* 4. Beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering - Een herbeoordeling vanwege een “belangrijke verandering”, die op meer dan één gebied op de toestand van de cliënt invloed heeft en die de uitvoering van een multidisciplinaire analyse of herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om er zeker van te zijn dat goede zorg wordt gegeven. Wanneer er een wezenlijke verandering is, moet de beoordeling op kalenderdag 4 na de vaststelling dat een wezenlijke verandering is opgetreden, hebben plaatsgevonden
* 5. Ontslag – betreft de laatste 3 dagen vóór ontslag - Gebruik deze code om een beoordeling uit te voeren over de laatste 3 dagen van vóór ontslag wanneer het besluit wordt genomen (door de instelling zelf) om een volledige beoordeling uit te voeren, bijvoorbeeld bij definitief ontslag waarbij geen terugkeer wordt verwacht of mogelijk is.
* 6. Ontslag - volgen van de cliënt (Secties A, R en T) -Gebruik deze code wanneer geen volledige beoordeling nodig wordt geacht, bijvoorbeeld bij tijdelijke opname van de cliënt in een ziekenhuis of andere therapeutische setting waardoor de zorgverlening wordt onderbroken. Gebruik deze code ook wanneer een cliënt naar huis terugkeert na een opname ter ontlasting van de mantelzorg, waarbij een terugkeer naar de instelling op een latere datum is voorzien.
Ander voorbeeld: bij overlijden.
Deze secties A (Identificatie informatie), R (Ontslaginformatie) en T (Beoordelingsinformatie) worden ingevuld om in het databestand aan te duiden dat de cliënt niet meer aanwezig is in de instelling.
*7. Anders (bijv., wetenschappelijk onderzoek) - Gebruik deze code wanneer u wordt verzocht een beoordeling uit te voeren anders dan met codes 1 – 6 is aangeduid. De beoordeling kan nodig zijn om aan een extern verzoek (bijvoorbeeld onderzoek) te voldoen. Vaak wordt u dan gevraagd een volledig interRAI LTCF-formulier in te vullen + een aantal onderzoeksspecifieke vragen. Soms zal het niet nodig zijn een volledig formulier in te vullen, maar slechts de items van een aantal Secties van het formulier. In dat geval zult u tenminste de items van Secties A (Identificatie informatie) en T (Beoordelingsinformatie) volledig moeten invullen omdat anders de gegevens niet kunnen worden verwerkt.
At line 27 changed 1 line.
%%(padding-left: .7em;)CRITERIA VOOR WEZENLIJKE TOESTANDSVERANDERING (*)%%
%%(padding-left: .7em;)CRITERIA VOOR SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)%%
At line 30 changed 1 line.
%%(padding-left: .7em;)Een beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.%%
%%(padding-left: .7em;)Een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.%%
At line 56 changed 3 lines.
%%(padding-left: .7em;)REGELS VOOR INVULLEN VAN DE BEOORDELING WANNEER DE CLIENT ONTSLAGEN WORDT VOORDAT DE BEOORDELING IS AFGEROND%%
\\
%%(padding-left: .7em;)— bijv., de cliënt sterft op de tweede dag van zijn of haar verblijf.%%
%%(padding-left: .7em;)DE ZORGVERLENING WORDT AFGEBROKEN VOORDAT DE BEOORDELING IS AFGESLOTEN%%
At line 60 changed 2 lines.
* Vul de Secties A, B, R en T volledig in. Alle andere Secties kunnen wel of niet volledig zijn ingevuld. Bewaar de gegevens die verzameld zijn en die vastgelegd zijn als onderdeel van het cliëntdossier. De laatste dag van het verblijf (item R1) moet binnen de 3 dagen ¬periode van opname (item B2) tot de beoordelingsreferentiedatum (item A9) liggen. Sectie R (Ontslaginformatie), bevat daarmee de verantwoording voor de onvolledige beoordeling. De onvolledige beoordeling kan nu in een elektronisch databestand worden opgeslagen. Let op: wanneer de cliënt ontslagen is gedurende de 3 dagen beoordelingsperiode, maar de beoordeling is niettemin volledig, vul ook dan liefst de Sectie R, Ontslaginformatie in. Los van de “Beoordeling bij eerste opname” (code 1), kan ook een “Ontslagbeoordeling” (code 5 of 6) worden ingevuld.
* De cliënt wordt gedurende de 3 dagen beoordelingsperiode van een herbeoordeling (code 2 of 4) ontslagen. Verander de herbeoordeling onmiddellijk in een “Ontslagbeoordeling”, bij voorkeur met beoordelingscode 5, d.w.z. een volledige beoordeling over de laatste 3 dagen vóór ontslag.
*Indien de cliënt gedurende de beoordeling wordt ontslagen, wordt doorgestuurd naar een andere zorgsetting of overlijdt maar de beoordeling is niettemin volledig, vul dan voor het afsluiten ook de sectie i.v.m. de ontslaginformatie in.
*Om een beoordeling vroeger te kunnen afsluiten kan de beoordelingsverantwoordelijke de ultieme invuldatum wijzigen. Alleen de informatie van een afgesloten beoordeling kan worden verwerkt.
*Er kunnen geen resultaten worden berekend van een beoordeling die niet kan worden afgesloten. De informatie van een niet afgesloten beoordeling zal ook niet worden overgenomen in een volgende beoordeling.
At line 54 added 2 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]