Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A 2, or LTCF Sectie A 2 version history

At line 2 changed 1 line.
!!A2. Reden voor beoordeling
!!A2. Beoordelingsreferentiedatum
At line 4 changed 2 lines.
!!!Bedoeling:
Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling.
!!!Bedoeling:
Het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle items gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de interRAI LTCF van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.
At line 7 removed 8 lines.
!!!Definities:
*1. Opnamebeoordeling (bij de eerste opname/beoordeling in de zorgsetting) – Dit is een volledige beoordeling die uiterlijk (idealiter) op de vierde dag van de opname moet afgerond zijn.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*3. Terugkeerbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die altijd zou moeten worden uitgevoerd wanneer de cliënt na een ontslag (met dezelfde identificatie) terug wordt opgenomen. Let op: bij de terugkeer na een tijdelijk verblijf thuis of in het ziekenhuis, … moet geen terugkeerbeoordeling worden uitgevoerd als er niets significants bij de cliënt is veranderd. (Een terugkeerbeoordeling kan worden beschouwd als een speciale vorm van een beoordeling wegens significante toestandsverandering.)
*4. Beoordeling wegens een significante toestandsverandering – Dit is een volledige beoordeling wegens een "significante toestandsverandering" die op meer dan één gebied de toestand van de cliënt beïnvloedt en die de herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*5. Ontslagbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling over de laatste 3 dagen vóór het ontslag (of overlijden).
*6. Beoordeling voor het volgen van de cliënt – Dit is een volledige beoordeling die kan worden uitgevoerd wegens een tijdelijke opname van de cliënt in een andere zorgsetting waardoor de huidige zorgverlening wordt onderbroken of wanneer een cliënt tijdelijk van de zorgverlening afziet (bijv., vakantieverblijf bij familie) en waarbij een heropname wordt voorzien.
*7. Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.
At line 8 added 2 lines.
!!! Definitie:
Beoordelingsreferentiedatum: Het specifiek eindpunt van de interRAI LTCF-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle LTCF-items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle LTCF-items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen , enzovoort.
At line 17 removed 1 line.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
At line 19 changed 15 lines.
%%(padding-left: .7em;)CRITERIA VOOR SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)%%
\\
\\
%%(padding-left: .7em;)Een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.%%
\\
\\
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden van ACHTERUITGANG:%%
* Elke achteruitgang in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 4, 5, 6 of 8 krijgt (Uitgebreide hulp; Maximale hulp; Totale afhankelijkheid; Activiteit kwam niet voor).
* Dagelijkse besluitvorming verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4 of 5.
* Incontinentie verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4, 5, 8, of het begin van het gebruik van een urineopvangsysteem.
* Optreden van een ongepland gewichtsverlies (5% verandering in 30 dagen of 10% verandering in 180 dagen).
* Begin van gebruik van bovenlichaamsfixatie of een stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan.
* Optreden van een gezondheidsprobleem of ziekte die onstabiel is.
* Optreden van een doorligwonde met een code van 2 of hoger, wanneer er daarvoor geen doorligwonden waren van die of een hogere code.
* Algehele verslechtering van de gezondheidstoestand OF de cliënt ontvangt nu meer hulp (bijv., bij het zelfdoen van de ADL’s of bij besluitvorming).
!!!Codering:
Voor een beoordeling bij eerste opname, kan deze datum elke dag zijn beginnend met dag 3 na de opname, d.w.z. dag 4 van het verblijf (de eerst mogelijke beoordelingsreferentiedatum van de opname¬beoordeling). Selecteer voor een follow-up beoordeling een gemeenschappe¬lijke referentiedatum binnen de periode waarin de beoordeling moet zijn uitgevoerd. Deze datum is het eindpunt waarnaar alle LTCF-items verwijzen.
Voor een opnamebeoordeling zal het zorgteam vermoedelijk al op de dag van opname beginnen met het verzamelen en vastleggen van informatie. CAP’s moeten binnen de vereiste periode voor volledige uitvoering van het interRAI LTCF-beoordelingsinstrument (binnen 4 dagen na opname) zijn doorgenomen.
At line 35 changed 5 lines.
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden van VERBETERING:%%
* Elke verbetering in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 0, 1, 2, 3 krijgt waarbij de vorige keer 4, 5, 6, 8 werd gescoord.
* Dagelijkse besluitvorming verandert van 3, 4, 5 naar 0-2.
* Incontinentie verandert van 2, 3, 4, 5 naar 0, 1.
* Algehele verbetering van de gezondheidstoestand; ontvangt minder hulp.
Voor een herbeoordeling heeft het zorgteam waarschijnlijk een uitgebreide hoeveelheid gegevens ter beschikking. In zulke gevallen wordt meestal een observatieperiode van drie dagen in de agenda gepland. De datum waarop de observatieperiode eindigt is de beoordelingsreferentiedatum. Alle zorg¬verleners die aan de beoordeling deelnemen moeten het met elkaar eens zijn dat de beschrijving van de toestand van de cliënt de toestand in deze drie dagen weergeeft.
At line 41 changed 6 lines.
%%(padding-left: .7em;)(*) Geen volledige opsomming%%
\\
\\
%%
\\
\\
Gebruik het keuzemenu om de beoordelingsreferentiedatum vast te leggen.
At line 48 changed 1 line.
%%(padding-left: .7em;)DE ZORGVERLENING WORDT AFGEBROKEN VOORDAT DE BEOORDELING IS AFGESLOTEN%%
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld van een beoordelingsreferentiedatum voor een opnamebeoordeling:%%
At line 50 changed 3 lines.
*Indien de cliënt gedurende de beoordeling wordt ontslagen, wordt doorgestuurd naar een andere zorgsetting of overlijdt maar de beoordeling is niettemin volledig, vul dan voor het afsluiten ook de sectie i.v.m. de ontslaginformatie in.
*Om een beoordeling vroeger te kunnen afsluiten kan de beoordelingsverantwoordelijke de ultieme invuldatum wijzigen. Alleen de informatie van een afgesloten beoordeling kan worden verwerkt.
*Er kunnen geen resultaten worden berekend van een beoordeling die niet kan worden afgesloten. De informatie van een niet afgesloten beoordeling zal ook niet worden overgenomen in een volgende beoordeling.
*De heer F. werd op 10 mei 2007 in de instelling opgenomen. Het beleid van uw instelling is dat alle nieuwe beoordelingen op het eind van dag 4 van opname zijn afgerond. Het zorgteam besloot derhalve de observaties, interviews met de cliënt, familie en eventuele andere zorggevers in de eerste 3 dagen van opname uit te voeren. Gedurende deze tijd leggen ze hun bevindingen vast in het cliëntdossier en, waar van toepassing, op het interRAI LTCF-beoordelingsinstrument. Ze stellen het eindpunt voor de interRAI LTCF-observatieperiode op (bijvoorbeeld) 13 mei 2007 en het zorgteam neemt op dezelfde dag de CAP’s door.
At line 54 removed 2 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]