Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie P 4, or AC Sectie P 4 version history

At line 1 changed 7 lines.
!!P4. Mogelijkheden van mantelzorger
!!!Bedoeling:
Het vaststellen of de mantelzorgers in staat zijn om een toename in de behoeften van de patiënt op te vangen.
!!!Procedure:
Deze vraag zou, waar de patiënt niet bij is, persoonlijk aan de mantelzorgers moeten worden gesteld. Wees tactvol. Geef aan dat u de consequenties beseft van de hulp die ze momenteel geven en het vooruitzicht van de noodzaak voor meer hulp. Probeer vast te stellen of de mantelzorgers realistisch zijn als zij nadenken over hun draagkracht om meer zorg te geven. Vraag de patiënt apart over zijn of haar kijk op de bereidwilligheid van de mantelzorgers meer hulp te geven als dat nodig is. Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt. De mantelzorgers kunnen bereid en in staat zijn om door te gaan, maar de patiënt kan er anders over denken op basis van zijn of haar kijk op de huidige relatie en de toekomstige behoeften. Weeg beide visies tegen elkaar af en gebruik uw best mogelijk klinisch oordeel met de bedoeling goed te coderen.
!!!Definities:
__a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan__
\\
!!P4. Indien nodig bereidheid (en vermogen) om "meer" hulp te bieden
At line 10 removed 1 line.
De mantelzorger, de patiënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger niet in staat is door te gaan met de zorgactiviteiten. Dit kan om vele redenen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om door te gaan, te ver weg wonen, andere zaken die de volle aandacht vragen (zorg voor een kind, problemen op het werk), persoonlijke gezondheid.
At line 6 added 2 lines.
!!!Bedoeling:
Het peilen naar de (maximale) draagkracht van de mantelzorgers in relatie tot de cliënt.
At line 13 changed 1 line.
__b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie__
!!!Definities:
At line 11 added 3 lines.
*ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
*IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
*Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.
At line 16 changed 1 line.
De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de patiënt.
!!!Proces:
At line 17 added 1 line.
__a. ADL-zorg__
At line 19 changed 1 line.
__c. Familie of naaste vrienden geven aan zich overweldigd te voelen door de ziekte van de patiënt__
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.
At line 21 added 1 line.
__b. IADL-zorg__
At line 22 changed 1 line.
Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de patiënt.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.
At line 25 added 1 line.
__c. Advies of emotionele steun__
At line 25 changed 1 line.
__d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt.__
Vraag ook of er meer advies of emotionele steun kan worden gegeven indien het nodig mocht blijken in de toekomst.
At line 28 changed 7 lines.
De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de patiënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.
!!!Procedure:
Bevraag de mantelzorgers en de patiënt afzonderlijk over de mogelijkheid om de zorg te blijven geven. Voor deze items moet u niet enkel aan de huidige situatie denken, maar ook aan de toekomstige behoeften. De mantelzorgers zijn misschien bereidwillig om door te gaan, maar omdat de patiënt voelt dat hij of zij een last is, kan deze stellen dat de mantelzorgers niet kunnen doorgaan. Neem deze informatie in overweging en gebruik uw klinisch oordeel om juist te scoren. Dit is een gevoelig onderwerp waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Luister zorgvuldig naar wat er wordt gezegd.
!!!Codering:
Codeer voor a, b, c en d.
*0. Nee
*1. Ja
!!! Codering:
Codeer op de 3 gebieden voor de mantelzorgers (1 en 2).
*0. Nee
*1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]