Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie P 3, or AC Sectie P 3 version history

At line 1 changed 9 lines.
!!P3. Indien nodig bereidheid (en vermogen) om ‘meer’ hulp te bieden
!!!Bedoeling:
Het peilen naar de (maximale) draagkracht van de mantelzorgers in relatie tot de cliënt
!!!Definities:
*ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
*IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
*Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.
!!!Procedure:
__a. ADL-zorg__
\\
!!P3. Toestand van de mantelzorgers
At line 12 removed 1 line.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.
At line 6 added 2 lines.
!!! Bedoeling:
Het vaststellen of de mantelzorgers in staat zijn om een toename in de behoeften van de cliënt op te vangen.
At line 15 changed 1 line.
__b. IADL-zorg__
!!!Proces:
Deze vraag zou, waar de cliënt niet bij is, persoonlijk aan de mantelzorgers moeten worden gesteld. Wees tactvol.
Geef aan dat u de consequenties beseft van de hulp die ze momenteel geven en het vooruitzicht van de noodzaak voor meer hulp.
Probeer vast te stellen of de mantelzorgers realistisch zijn als zij nadenken over hun draagkracht om meer zorg te geven.
Vraag de cliënt apart over zijn of haar kijk op de bereidwilligheid van de mantelzorgers meer hulp te geven als dat nodig is.
Luister zorgvuldig naar wat er wordt gezegd. De mantelzorgers kunnen bereid en in staat zijn om door te gaan, maar de cliënt kan er anders
over denken op basis van zijn of haar kijk op de huidige relatie en de toekomstige behoeften. Weeg beide visies tegen elkaar af en gebruik
uw best mogelijk klinisch oordeel met de bedoeling goed te coderen.
At line 18 added 1 line.
!!!Definities:
At line 18 changed 1 line.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.
*a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan. - De mantelzorger, de cliënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger niet in staat is door te gaan met de zorgactiviteiten. Dit kan om vele redenen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om door te gaan, te ver weg wonen, andere zaken die de volle aandacht vragen (zorg voor een kind, problemen op het werk), persoonlijke gezondheid.
At line 22 added 1 line.
*b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie. – De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de cliënt.
At line 21 changed 1 line.
__c. Advies of emotionele steun__
*c. Familie of naaste vrienden geven aan zich overweldigd te voelen door de ziekte van de cliënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de cliënt.
At line 26 added 1 line.
*d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt. - De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de cliënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.
At line 24 changed 5 lines.
Vraag ook of er meer advies of emotionele steun kan worden gegeven indien het nodig mocht blijken in de toekomst.
!!!Codering:
Codeer op de 3 gebieden voor de mantelzorgers (1 en 2).
*0. Nee
*1. Ja
!!! Proces:
Bevraag de mantelzorgers en de cliënt afzonderlijk over de mogelijkheid om de zorg te blijven geven. Voor deze items moet u niet enkel aan de huidige situatie denken, maar ook aan de toekomstige behoeften. De mantelzorgers zijn misschien bereidwillig om door te gaan, maar omdat de cliënt voelt dat hij of zij een last is, kan deze stellen dat de mantelzorgers niet kunnen doorgaan. Neem deze informatie in overweging en gebruik uw klinisch oordeel om juist te scoren.
Dit is een gevoelig onderwerp waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Luister zorgvuldig naar wat er wordt gezegd.
!!!Codering:
Codeer voor a, b, c en d.
* 0. Nee
*1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]