Difference between version and version      View first change»»

Back to Woordenlijst, or Woordenlijst version history

At line 1 removed 34 lines.
[A|Woordenlijst#A] - [B|Woordenlijst#B] - [C|Woordenlijst#C]
*[AC|Woordenlijst#AC]
* [ADL|Woordenlijst#ADL]
* [ ADL-hierarchical|Woordenlijst#ADL-hierarchicalATC-code]
* [ADL-sum|Woordenlijst#ADL-sum]
* [AL|Woordenlijst#AL]
* [Algoritme|Woordenlijst#Algoritme]
* [Assessment|Woordenlijst#Assessment]
* [Assessment Protocols|Woordenlijst#Assessment Protocols]
* [ATC-code|Woordenlijst#ATC-code]
\\
----
__A__
----
!__AC__
Acute Care (acute zorg)
!__ADL __
Activiteiten van het Dagelijks Leven
!__ADL-hierarchical__
zie HADL
!__ADL-sum__
De ADLsum is een somscore van enkele ADL-items, namelijk bedbeweeglijkheid, zich verplaatsen in huis, eten en toiletgebruik. Aan de geregistreerde scores van deze ADL-items wordt telkens een gewicht toegekend. Deze gewichten worden vervolgens opgeteld.
!__AL __
Assisted Living (begeleid wonen)
!__Algoritme__
Een aantal regels die specifiëren hoe een bepaald probleem kan opgelost worden.
!__Assessment__
Gestructureerd vastleggen van gegevens met de bedoeling op basis daarvan een beoordeling uit te voeren.
!__Assessment Protocols__
Assessment protocollen (soms ook analyse protocollen genoemd) zijn niet bedoeld om de zorgverlening automatisch te laten verlopen. Ze helpen de zorgverlener echter de aandacht te vestigen op de meest relevante en belangrijke aspecten die werden geïdentificeerd gedurende het assessment proces zodat de juiste beslissingen kunnen genomen worden om doelgericht in te grijpen.Ieder assessment protocol wordt ontwikkeld door experten en voortdurend gevalideerd door klinisch/empirisch onderzoek.
!__ATC-code__
Uitleg over de ATC-code (Anatomical Therapeutical Chemical) vindt u op de website van het [B.C.F.I. VZW|http://www.bcfi.be/Folia/2006/F33N04C.cfm] (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie).
In het excelbestand ('lijst der farmaceutische specialiteiten') dat op de website van het [RIZIV|http://inami.fgov.be/care/nl/hospitals/specific-information/forfaitarisation/index.htm#xls] ter beschikking is gesteld, zijn de ATC-codes opgenomen die geldig zijn op 1 juli 2006.
Op 1 januari van elk jaar werkt het RIZIV op basis van de bijwerking van de lijst van de WGO de basistabel van de ATC-codes bij en werkt het de ATC-codes van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten bij.
At line 36 removed 28 lines.
----
__B__
----
!__BelRAI__
BelRAI is een Belgisch (FOD) pilootproject voor de volledig geautomatiseerde, uniforme en online registratie van interRAI-gegevens en maakt op die manier het gebruik van het RAI in de verschillende zorgsettings mogelijk. Teneinde een multidisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen alle, soms uiteenlopende, meningen van verschillende zorgverleners voor één bepaalde cliënt door het systeem geregistreerd en nadien bewaard worden. Na het beantwoorden van alle vragen in de verschillende items van de Minimum Data Set en het overlopen van de meningsverschillen tussen de zorgverleners onderling, kan de cliëntverantwoordelijke de resultaten door het systeem laten berekenen. De gegenereerde, transparante potentiële probleemgebieden en guidelines kunnen uiteindelijk op een autonome manier gebruikt worden door zorgverleners en zorgsettings bij het realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring.
!__Benchmarking__
Een benchmark is een methode om de prestatie van verschillende systemen, apparaten of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken. De uitkomst van een benchmark is een soort maatgetal dat iets over de prestatie zegt.
----
__C__
----
!__CAP's__
Voor het opstellen van de nieuwe generatie CAP's werd uitgebreid onderzoek gedaan waarbij rekening gehouden werd met het meest recente bewijsmateriaal uit de wetenschappelijke literatuur, internationale praktische richtlijnen en informatiegeldigheid verschaft door vakdeskundigen van over de hele wereld.
Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen, van de MDS-items fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP (Client Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" zijn dus geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP's. De zorgdoelen in de verschillende CAP's variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen.
Elke CAP bevat richtlijnen om de relevante beïnvloedende factoren en onderliggende oorzaken te achterhalen en te analyseren om daarna, onder een maximale autonomie van de zorgverleners, een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.
De interRAI-CAP's behandelen problemen die zich over vier brede domeinen uitstrekken:
*Functioneel presteren
*Klinische complexiteit en syndromen
*Cognitie en geestelijke gezondheid
*Sociaal leven
In het algemeen scoren cliënten op meerdere CAP?s tegelijk. De totaalscore wordt vervolgens bepaald door de kwetsbaarheid van de cliënt en door de setting waarin hij of zij zich bevindt.
!__CHA__
Community Health Assessment (beoordeling in de woonomgeving)
!__CHESS__
Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs of Gezondheidsinstabiliteit schaal is. Per punt hoger op de schaal is de kans om binnen een bepaalde tijd te overlijden 1,68 maal zo hoog. De scores op de schaal hangen nauw samen met hoeveelheid en soort medisch handelen, pijn en gezondheidsproblemen.
!__Concept mapping__
Het in kaart brengen van verschillende begrippen met als doel de verbanden duidelijk te maken.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-72) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by Sam Delye.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]